กรมควบคุมมลพิษ ประกาศรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ

อัพเดท : 04/10/2016 15:53น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,469 ครั้ง | MobileMode


กรมควบคุมมลพิษ ประกาศรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

กรมควบคุมมลพิษ

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม และตำแหน่งนายช่างเทคนิค

1. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ประเภท ลูกจ้างเหมาบริการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

ลักษณะของงาน :

-สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ การจัดการข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน และการจัดทำรายงานคุณภาพน้ำ

-งานตรวจสอบข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

-งานประสานด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ และสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม

การรับสมัครสอบ

สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนแหล่งน้ำจืด สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ชั้น 6  กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 ตุลาคม 2559

ผู้ประสานงาน : นางสาวสมพร ศรีคำภา ส่วนแหล่งน้ำจืด [[email protected]] สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โทร. 0-2298-2201

2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ประเภท ลูกจ้างเหมาบริการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,285 บาท

ลักษณะของงาน : สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะหรือแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- มีสัญชาติไทย

- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล หรือสาขาที่

- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ เพศชาย

- ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ

- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้

การรัลสมัครสอบ

สมัครด้วยตนเองที่ส่วนบังคับการ 4 ฝ่ายตรวจและบังคับการ  กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 16 ตุลาคม 2559

ผู้ประสานงาน : นางอรอุมา พันธ์พงศ์ ส่วนบังคับการ 4 ฝ่ายตรวจและบังคับการ [[email protected]] ฝ่ายตรวจและบังคับการ โทร. 02-2982517

Tags : กรมควบคุมมลพิษ ลูกจ้างเหมาบริการ

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 298-2000 โทรสาร 0 2298-2002 เว็บไซต์ http://www.pcd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)