กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี 100 อัตรา

หน่วยงาน : กรมยุทธศึกษาทหารบก

อัพเดท : 08/10/2016 13:28น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 10,496 ครั้ง | MobileMode


กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี 100 อัตรา

สัสดี

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี

ประจําปีงบประมาณ 2560

 กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเขารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบกเพื่อปฏิบัติหนาที่ในตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ และเสมียนสำนักงานสัสดีจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 100 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

 • สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 30 ปี ในปี พ.ศ. 2560 (ต้องเกิด พ.ศ.2530 - พ.ศ.2542)
 • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนําปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด) ดังนี้ (ข้อ1)สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นําปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว (ข้อ 2)เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการจนครบกําหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
 • เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
 • มีสัญชาติไทยและบิดา, มารดามีสัญชาติไทย
 • ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (รายละเอียดตามระเบียบการฯ)
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74(พ.ศ.2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 76(พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 และ มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497โดยมีความสูงตั้งแต่ 160ซ.ม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76ซ.ม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48ก.ก. ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา
 • ไม่อยู่ในสมณเพศ
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
 • ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด

หลักฐานการสมัครสอบ

 • วุฒิการศึกษา จะรับสมัครเฉพาะวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น
 • บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ
 • หนังสือสําคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) หรือ สําเนาทะเบียนกองประจําการ (สด.3) ที่มีรายการบันทึกนําปลดและรับรองสําเนาจากสัสดีจังหวัด,ทําการแทน ,รักษาราชการ หรือรักษาราชการแทน แล้วแต่กรณี
 • สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ,บิดา, มารดา จำนวน 2 ฉบับ
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบ บิดาหรือมารดา (ถามี) พร้มสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

สอบสัสดี

การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอรเน็ต ระหว่างวันที่ 15 - 31 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์ http://atc-rta.com/  หรือ  http://www.radd-atc.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารแนบท้ายประกาศ :

กรมยุทธศึกษาทหารบก (ฉบับทางการ)

กรมยุทธศึกษาทหารบก (ฉบับย่อ)

Tags : งานราชการ กองทัพบก กรมยุทธศึกษาทหารบก นายทหารประทวน สัสดี สอบสัสดี

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2241-4068-9, 0-2241-6124-6  ทบ. 89000 เว็บไซต์ http://www.atc-rta.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)