[18 อัตรา]กรมทางหลวงรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

อัพเดท : 30/09/2016 14:53น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,651 ครั้ง | MobileMode


[18 อัตรา]กรมทางหลวงรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7

กรมทางหลวง

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมทางหลวง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ทั้งหมด 18 อัตรารายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงานธุรการ

จำนวน : 2 อัตรา

สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้

- แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. พนักงานโยธา

จำนวน : 5 อัตรา

สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้

- สำนักงานทางหลวงที่ 7 จำนวน 3 อัตรา

- แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางช่างก่อสร้าง ชำางสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

3. พนักงานก่อสร้าง

จำนวน : 1 อัตรา

สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้

- สำนักงานทางหลวงที่ 7 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางช่างก่อสร้าง ชำางสำรวจ ช่างโยธา เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจหรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมทางหลวง 

1. พนักงานโยธา

จำนวน : 4 อัตรา

สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้

- แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จำนวน 2 อัตรา

- แขวงทางหลวงชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางช่างก่อสร้าง ชำางสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

2. พนักงานเครื่องกล

จำนวน : 2 อัตรา

สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้

- สำนักงานทางหลวงที่ 7 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกลดรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างเชื่อมและโหละแผ่น ช่างโลหะ ช่างกลโลหะอุสาหกรรมหรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

3. พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

จำนวน : 2 อัตรา

สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้

- แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

4. พนักงานขัยและควบคุมเครื่องจักร

จำนวน : 2 อัตรา

สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้

- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จำนวน 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รัยใบอนุญาตขัยรถตามกฎหมาย ซึ่งออกโดยกรมการขอนส่งทางบก และ

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตรหรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมทางหลวง 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

Tags : งานราชการ กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น อุดรธานี ชัยภูมิ

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-6668-76 เว็บไซต์กรมทางหลวง : http://www.doh.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)