การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครงานในสังกัดต่างๆ 207 อัตรา

หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)

อัพเดท : 17/09/2016 12:56น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,466 ครั้ง | MobileMode


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครงานในสังกัดต่างๆ 207 อัตรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เรื่อง สมัครงาน

 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  (รฟม.) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 207 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1. วิศวกร ระดับ 5 (โยธา)

จำนวน : 3 อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

2. วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)

จำนวน : 13 อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

3. วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)

จำนวน : 15อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม, ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2, ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่, สำนักตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

4.วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)

จำนวน : 6 อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2,ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

5.วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร)

จำนวน : 2 อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี ศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/โทรคมนาคม

6.วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล)

จำนวน : 13 อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายปฏิบัติการ,ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม, ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

7. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)

จำนวน : 2 อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด สำนักตรวจสอบ, ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า, ระบบควบคุม, อิเล็กทรอนิกส์,ระบบควบคุม(อัตโนมัติ), การวัดคุม หรือแมคคาทรอนิกส์

8.วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)

จำนวน : 1อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า, ระบบควบคุม, อิเล็กทรอนิกส์,ระบบควบคุม(อัตโนมัติ), การวัดคุม หรือแมคคาทรอนิกส์

9.วิศวกร ระดับ 5(ไฟฟ้ากำลัง)

จำนวน : 1อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า, ระบบควบคุม, อิเล็กทรอนิกส์,ระบบควบคุม(อัตโนมัติ), การวัดคุม หรือแมคคาทรอนิกส์

10.วิศวกร ระดับ 4(ไฟฟ้ากำลัง)

จำนวน : 11 อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

11.วิศวกร ระดับ 5(ทุกสาขา)

จำนวน : 1อัตรา

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

12.วิศวกร ระดับ 4(ทุกสาขา)

จำนวน : 1อัตรา

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

13.วิศวกร ระดับ 5(โยธา/ขนส่ง)

จำนวน : 2อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาหรือ วิศวกรรมขนส่ง

14.วิศวกร ระดับ 5(โยธา/ขนส่ง)

จำนวน : 1อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมขนส่ง

15. เศรษฐกร ระดับ 5

จำนวน : 2 อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน

16.สถาปนิก ระดับ 4

จำนวน : 2อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

17. เลขานุการ ระดับ 5

จำนวน : 1อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน)

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

18. โปรแกรมเมอร์ ระดับ 4

จำนวน : 1อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น

19. นิติกร ระดับ 4

จำนวน : 2อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายกฎหมาย

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์

20. นิติกร ระดับ 4

จำนวน : 12 อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์

21. พนักงานสถิติ ระดับ 4

จำนวน : 1อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ

22. พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4

จำนวน : 2อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด สำนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

23. พนักงานการเงิน ระดับ 4/พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ระดับ 4

จำนวน : 7อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์

24. พนักงานการเงิน ระดับ 4

จำนวน : 4อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี และการเงิน

25. พนักงานบัญชี ระดับ 4/พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ระดับ 4

จำนวน : 6อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี

26. พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4

จำนวน : 1อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด สำนักตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

27. พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4

จำนวน : 3อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด สำนักตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสารสนเทศทางการบัญชี

28. พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4

จำนวน : 2อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์

29. พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4

จำนวน : 12 อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

30. พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4

จำนวน : 6อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์การ การบริหารองค์การ/รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ) พัฒนาทรัพยากรบุคคล

31. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5

จำนวน : 2อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาการตลาด การวางแผนธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

32. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4

จำนวน : 14 อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด สำนักผู้ว่าการ, สำนักธุรกิจบัตรโดยสาร, ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ายจัดซื้อและบริการ ,ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย ,ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

33. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5

จำนวน : 9อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์

34. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4

จำนวน : 2อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด แผนกกิจการแพื่อสังคม กองกิจกรรมเพื่อสังค สำนักผู้ว่าการ

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาด้าน Media Arts/ Media Technology

35. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4

จำนวน : 1อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด แผนกกิจการแพื่อสังคม กองกิจกรรมเพื่อสังค มสำนักผู้ว่าการ

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน

36. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4

จำนวน : 1อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี คณิตศาสตร์ สาขาสถิติ การวิจัยดำเนินงาน บริหารงานทัวไป หรือการจัดการ

37. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4

จำนวน : 13 อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2, ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม, ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า, ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณทิต อักษรศาสตรบัณทิต หรือวิชาโทภาษาอังกฤษ

38. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4

จำนวน : 4อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด สำนักธุรกิจบัตรโดยสาร, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัญชี และสถิติ

39. พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 4

จำนวน : 1อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด แผนกรักษาความปลอดภัย 4 กองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

40. พนักงานกู้ภัย ระดับ 4

จำนวน : 7อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด กองกู้ภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

41. ช่างระดับ 3

จำนวน : 2อัตรา

วุฒิการศึกษา : วุฒิ ปวส. สาขาสำรวจ โยธา หรือช่างก่อสร้าง

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

42. ช่างระดับ 3

จำนวน : 4อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

วุฒิการศึกษา : วุฒิ ปวส. สาขาโยธา ช่างก่อสร้าง หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม

43. ช่างระดับ 3

จำนวน : 5อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

วุฒิการศึกษา : วุฒิ ปวส. สาขาสำรวจ โยธา หรือช่างก่อสร้าง

44. ช่างระดับ 3

จำนวน : 6อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

วุฒิการศึกษา : วุฒิ ปวส. สาขาโยธา ช่างก่อสร้าง หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านทางใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559 ที่เว็บไซต์  รฟม . http://mrta.thaijobjob.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

Tags : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย งานรัฐวิสาหกิจ รฟม.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เว็บไชต์ : https://www.mrta.co.th/th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)