กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 45 อัตรา (หลายตำแหน่ง)

หน่วยงาน : กรมการแพทย์

อัพเดท : 09/09/2016 15:11:18pm

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 1,946 ครั้ง


กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 45 อัตรา (หลายตำแหน่ง)

กรมการแพทย์

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 45 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พยาบาลวิชาชีพ วิชาชีพเฉพาะ (ก)

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาชีพเฉพาะ (ค)

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3. นักวิชาการพัสดุ บริหารทั่วไป

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

4. นักประชาสัมพันธ์ บริหารทั่วไป

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสาตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางสื่อสารมวลชน ทางนิเทศศาสตร์ หรือทางนิเทศศาสตร์ธุรกิจ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5. นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป 

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

6. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เทคนิค

จำนวน  :  3 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  12,240 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทคนิค

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

8. เจ้าพนักงานธุรการ เทคนิค

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

9. ผู้ช่วยพยาบาล บริการ

จำนวน  :  3 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บริการ (เพศหญิง)

จำนวน  :  21 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :

- วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 เงินเดือน 7,590 บาท

- วุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต่นหรือตอนปลายสายสามัญ

- ได้รับวุฒิปนะกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

11. พนักประจำห้องทดลอง บริการ

จำนวน  :  4 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :

- วุฒิ ม.6 เงินเดือน 7,590 บาท

- วุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต่นหรือตอนปลายสายสามัญ

- ได้รับวุฒิปนะกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

12. พนักประจำห้องยา บริการ

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :

- วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 เงินเดือน 7,590 บาท

- วุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต่นหรือตอนปลายสายสามัญ

- ได้รับวุฒิปนะกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

13. พนักงานประกอบอาหาร บริการ 

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  7,590 บาท (ไม่กำหนดวุฒิ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

14. พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) บริการ

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :

- วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 เงินเดือน 7,590 บาท

- วุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค

กรมการแพทย์

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กรมการแพทย์

Tags : กรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กระทรวงสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/23 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Email: webmaster@dms.mail.go.th เบอร์โทร: 0-2590-6000 เว็บไซต์ http://www.dms.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้
แสดงความเห็นของคุณ


งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)

แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งหมด)