สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครเป็นพนักงานราชการพิเศษ 6 อัตรา

หน่วยงาน : กระทรวงคมนาคม

อัพเดท : 26/08/2016 17:40น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,883 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครเป็นพนักงานราชการพิเศษ 6 อัตรา

กระทรวงคมนาคม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก งานราชการ พิเศษ ประเภทเชี่ยวชาญพิเศษ 5 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุ เครื่องบิน)

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 163,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.1 ถือหรือเคยถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เครื่องบิน ที่มีศักย (Rating) นักบินผู้ครบคุมอากาศ (PIC) กับเครื่องบินขนาดใหญ่ลำตัวกว้าง (Widebody) จำนวน 2 แบบ

1.2 มีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level อย่างน้อย ระดับ 4

1.3 มีชั่วโมงบินตำแหน่ง PICกับเครื่องบินขนาดใหญ่ลำตัวกว้าง ตามข้อ 1.1 ในเที่ยวบินขนส่งทางอากาศ (Commercial Flight) รวมมากกว่า 4,000 ชั่วโมง นับถึงวันปิดรับสมัคร

1.4 มีความสามารถในการเขียนรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.5 คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ก. ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกและใบสำคัญแพทย์ชั้น 1 ยังไม่หมดอายุ

ข. มีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (PIC) กับเครื่องบินขนาดใหญ่ลำตัวกว้าง (Wide body) มากกว่า 2 แบบ

ค. เคยทำหน้าที่ครูการบินเปลี่ยนแบบหรือผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน

ง. เคยทำงานด้านนิรภัยการบิน (Flight Safety)

2. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 163,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ถือหรือเคยถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์ที่มีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (PIC) กับเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งคู่มือปฏิบัติการบินกำหนดให้ใช้นักบินมากกว่า 1 คน (Multicrew Operations) ในการบินแบบ Visual Flight Rule (VFR) และ Instrument Flight Rule (IFR) จำนวน 1 แบบ

2.2 มีหรือเคยมี Aviation English proficiency level อย่างน้อย ระดับ 4

2.3 มีชั่วโมงบินตำแหน่ง PIC กับเฮลิคอปเตอร์ตามข้อ 2.1 ในเที่ยวบินขนส่งทางอากาศ (Commercial Flights) รวมมากกว่า 1,500 ชั่วโมง นับถึงวันปิดรับสมัคร

2.4 มีความสามารถในการเขียนรายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5 คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ก. ใบอนุญาตนักบินเฮลิคอปเตอร์เอกและใบสำคัญแพทย์ชั้น 1 ยังไม่หมออายุ

ข. มีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (PIC) กับเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งคู่มือปฏิบัติการบินกำหนดให้ใช้นักบินมากกว่า 1 คน (Multicre Operations) ในการบินแบบ Viaual Flight Rule (VFR) และ Instrument Flight (IFR) มากกว่า 1 แบบ

ค. เคยทำหน้าที่ครูการบินเปลี่ยนแบบหรือผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน

ง. เคยทำงานด้านนิรภัยการบิน (Flight Safety)

3.ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุ เครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine)
จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 163,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

3.1 ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 ที่มีศักย (Rating) บำรุงรักษาเคื่องบิน (Wide body หรือ Narrow Body) ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine จำนวน 2 แบบ

3.2 มีประสบการณ์ทำงานบำรุงรักษาเครื่องบินตามข้อ 3.1 ที่ทำการบินขนส่งทางอากาศ (Commercial Flight) ในฐานะนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 ที่มีศักยเครื่องบินดังกล่าว อย่างน้อย 15 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

3.3 มีความสามารถในการสื่อสารภาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

3.4 คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ก. มีศักย (Rating) บำรุงรักษาเครื่องบิน (Wide body หรือ Narrow Body) ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine มากกว่า 2 แบบ

ข. เคยทำหน้าที่ครู ในหลักสูตรด้านการบำรุงรักษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของรัฐภาคีอื่นๆ

ค. เคยทำหน้าที่นายช่างประจำสถานี (Line Station) บำรุงรักษา เครื่องบินตามข้อ 3.1 ที่ทำการบินขนส่งทางอากาศ

ง. เคยทำงานหรือร่วมทำงานด้านการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องบินที่ทำการบินขนส่งทางอากาศ

4. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 163,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

4.1 ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 ที่มีศักย (Rating) บำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbnt จำนวน 1 แบบ

4.2 มีประสบการณ์ทำงานบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ตามข้อ 4.1 ที่ทำการบินขนส่งทางอากาศ (Commercial Flight ) ในฐานะนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 ที่มีศักยเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าว อย่างน้อย 10 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

4.3 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน

4.4 คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ก. มีศักย (Rating) บำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine มากกว่า 1 แบบ

ข. มีศักย (Rating) บำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine แบบหลายเครื่อง

ค. เคยทำหน้าทีครู ในหลักสูตรด้านการบำรุงรักษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศประไทย (กพท.) หรือหน่วยงานกำกับดุแลด้านการบินพลเรือนของรัฐภาคีอื่นๆ

ง. เคยทำหน้าที่นายช่างประจำสถานี (Line Station) บำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ตามข้อ 4.1 ที่ทำการบินขนส่งทางอากาศ

จ. เคยทำงานหรือร่วมทำงานด้านการวางแผนการบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ที่ทำการบินขนส่งทางอากาศ

5. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุ เครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Piston Enging)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 120,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

5.1 ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 ที่มีศักย (Raying) เครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Piston Engine

5.2 มีประสบการณ์ทำงานบำรุงรักษาเครื่องบินตามข้อ 5.1 ในฐานะนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 อย่างน้อย 15 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

5.3มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน

5.4 คุณสมบัติที่จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ก. เคยทำหน้าที่ครู ในหลักสูตรด้านการบำรุงรักษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของรัฐภาคีอื่นๆ

ข. เคยบำรุงรักษาเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์

ค. มีศักยบำรุงรักษาเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine และเคย บำรุงรักษาเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 9 กันายน 2559ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรกรอกใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตำแหน่งที่สมัคร โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวข้องและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th  หรือสอบถามจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานมายัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในช่องทางต่อไปนี้

- ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันและเวลาราชการ

- ส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข 0 2281 1460

- ส่งใบสมัครทาง E-mail : [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

-  คุณสมบัติพนักงานราชการเชี่ยวชาญพิเศษ 

แบบบรรยายลักษณะงาน 

Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม งานราชการ พนักงานราชการพิเศษ

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : (+66) 0 2283 3000 โทรสาร : (+66) 0 2281 3959 อีเมล์ : [email protected] สายด่วนศูนย์ปลอดภัยคมนาคม : 1356 เว็บไซต์ http://www.mot.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)