ประกาศกรมเจ้าท่า รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการจำนวน 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา

หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า

อัพเดท : 26/08/2016 16:17น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,633 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมเจ้าท่า รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการจำนวน 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา

กรมเจ้าท่า

ประกาศกรมเจ้าท่า

ที่ 165/2559

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งๆ ประจำปี 2559

ด้วยกรมเจ้าท่าจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งเจ้าพนัก งาน ตรวจเรือปฏิบัติการตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,830 - 21,490 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ

2. ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้

- ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้

2. ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก : 7อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,200 - 21,490 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ

2. ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่าหรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,200 - 21,490 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิทยาการเดินเรือ และ

2. ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

-ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

-ได้รับประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

-ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4. ตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,200 - 21,490 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาการเดินเรือ และ

2. ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือ ที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- ได้รับประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือ ที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

5. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัครสอบ

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กันายน 2559

- การสมัครด้วยตนเองผู้สมัครต้องรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า (อาคาร 2 ชั้น 5) ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

- การสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสอบกรองรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง และส่งไปยังฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า เลขที่ 1278 (อาคาร 2 ชั้น 5)ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กรมเจ้าท่า 

Tags : กรมเจ้าท่า งานราชการ กรุงเทพมหานคร

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า 1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์: 0-22331311-8 โทรสาร: 0-2238-3017 ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง) อีเมล์: [email protected] เว็บไซต์ http://www.md.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)