สภากาชาดไทย ขยายการรับสมัครบุคคลเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 5 อัตรา

หน่วยงาน : สภากาชาดไทย

อัพเดท : 18/08/2016 11:02น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,652 ครั้ง | MobileMode


สภากาชาดไทย ขยายการรับสมัครบุคคลเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 5 อัตรา

สภากาชาดไทย

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เรื่อง ขยายการรับสมัครบุคคล

เพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย มีความประสงค์จะขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7) กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราเงินเดือน : 28,506 บาท และมีเงินค่าวิชาชีพค่าประสบการณ์

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 - 5ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด

อัตราเงินเดือน : 15,060 บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา ได้แก่ สังคมวิทยามานุษยวิทยา มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์การจัดการ การบัญชี การศึกษา จิตวิทยา อักษรศาสตร์ เป็นต้น

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 - 5 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราเงินเดือน :

- วุฒิปริญญาตรี 15,060 บาท*มีเงินค่าวิชาชีพ ค่าประสบการณ์

- วุฒิปริญญาโท 17,570 บาท *มีเงินค่าวิชาชีพ ค่าประสบการณ์

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 - 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา

อัตราเงินเดือน :

- วุฒิปริญญาตรี 15,060 บาท

- วุฒิปริญญาโท 17,570 บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางการเงิน การบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ที่มีการศึกษาวิชาบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

5. หัวหน้าหน่วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล

อัตราเงินเดือน : 23,820 บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางการพยาบาล การศึกษาสังคมศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง


การรับสมัครสอบ

สมัครด้วยตนเอง ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2256 4054, 08 9938 9155 ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการสมัครทางระบบออนไลน์ ได้ที่  http://jobtrc.redcross.or.th 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สภากาชาดไทย 

Tags : สภากาชาดไทย บุคลากรสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 4 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4088 เบอร์แฟกซ์ 0-2252-7795 สำนักงานบริหาร เว็บไซต์ http://www.redcross.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)