เจ้าพนักงานธุรการ คืออะไร สอบบรรจุอย่างไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง

อัพเดท : 1 มกราคม 2513, 07:33

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 47,583 ครั้ง


"เจ้าพนักงานธุรการ‬" รับวุฒิ ปวช.-ปวส. ทุกสาขาวิชา แม้กระทั่ง ป.ตรี ก็สมัครได้เช่นกัน

เจ้าพนักงานธุรการ‬ คืออะไร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ‬ คือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในแท่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หมายถึงเมื่อเริ่มบรรจุในตำแหน่งนี้ ท่านคือข้าราชการระดับปฏิบัติงาน
***ซึ่งตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ‬ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งที่มีได้ในทุกส่วนราชการระดับกองภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในแต่ละกอง ก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น เจ้าพนักงานธุรการ‬ สังกัดกองศึกษา , เจ้าพนักงานธุรการ‬ สังกัดกองช่าง , เจ้าพนักงานธุรการ‬ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือ เจ้าพนักงานธุรการ‬ สังกัดสำนักปลัด เป็นต้น

ดังนั้นในหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะมีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ‬มากกว่าหนึ่งอัตรา

 

เจ้าพนักงานธุรการ ทำหน้าที่อะไรบ้าง
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่งานราชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ความน่าสนใจของตำแหน่งนี้
#ปัจจุบันนี้ หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ยังมีความต้องการเจ้าพนักงานธุรการ‬เพิ่ม เนื่องจากยังมีกรอบอัตราว่างอยู่
#จากการสอบใหญ่ครั้งปี 2556 มีผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีไว้ถึง 2,166 คน ก็ยังไม่พอต่อความต้องการของ อปท.ทั่วประเทศ
#เจ้าพนักงานธุรการ‬ มีอัตราการเรียกใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ อยู่อย่างต่อเนื่อง
#เจ้าพนักงานธุรการ รับวุฒิการศึกษาทุกสาขาวิชา แต่มีข้อแม้ด้วยว่าต้องผ่านการเรียนคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 6 หน่วยกิตหรือผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
#เจ้าพนักงานธุรการ‬ นอกจากงานเอกสารทางราชการแล้ว ก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ได้หลากหลาย

 

คุณวุฒิที่ต้องมีสำหรับตำแหน่งนี้
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 

***ขยายความคำว่า "หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้"
หมายความว่า สามารถนำวุฒิที่สูงกว่า มาสมัครสอบได้ เช่น นำวุฒิระดับปริญญาตรีมาสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ‬ก็ได้

 

ความเติบโตในสายงาน "เจ้าพนักงานธุรการ"
เริ่มที่ตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุ คือ ระดับปฏิบัติงาน
หากจะเลื่อนระดับขึ้นไปให้สูงขึ้น คือ "ชำนาญงาน" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำหรับวุฒิ ปวช. ต้องดำรงตำแหน่งปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
2. สำหรับวุฒิ ปวท. ต้องดำรงตำแหน่งปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. สำหรับวุฒิ ปวส. ต้องดำรงตำแหน่งปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

 

เจ้าพนักงานธุรการ สอบบรรจุอย่างไร เพื่อจะได้เข้าปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการ
ให้เตรียมตัวสอบในภาค ก (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
จากนั้นอ่านหนังสือเตรียมสอบในภาค ข โดยขอบเขตเนื้อหาที่เคยถูกกำหนดไว้
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
4. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัครสอบ"

 

****สุดท้ายนี้***
นับเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีแนวโน้มสูงที่ กสถ. จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ด้วยปัจจุบันนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่งมีกรอบอัตราว่างอยู่ ถึงแม้จากการสอบใหญ่ครั้งปี 2556 มีผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีไว้ถึง 2,166 คน ก็ยังไม่พอต่อความต้องการของ อปท.ทั่วประเทศ
ดังนั้น สำหรับท่านที่มีวุฒิ ปวช.-ปวท.-ปวส. (หรือปริญญาตรี) ‪#‎ทุกสาขาวิชา‬ และได้ผ่านการเรียนคอมฯมา 6 หน่วยกิตหรือผ่านการอบรมคอมฯมา 12 ชั่วโมง ก็สามารถเลือกสมัครในตำแหน่งธุรการนี้ได้

Tags : งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ คืออะไร เจ้าพนักงานธุรการ สอบบรรจุอย่างไร เจ้าพนักงานธุรการ ทำหน้าที่อะไร เจ้าพนักงานธุรการ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โกรธ ไม่ได้ แปลว่า เกลียด

ไล่ยุงแบบง่ายๆ วิธีธรรมชาติ สมุนไพรป้องกันยุง ไร้สารเคมี

พนักงานราชการ เครื่องแบบพนักงานราชการ

ไหว้พระภูมิเจ้าที่ในบ้าน เสริมดวงรุ่งเรือง วิธีแก้ร้ายให้กลับคืนเป็นดี

เด็ก ป.6 สุดอัจฉริยะ ค้นพบวิธีกำจัดแมลงสาบตายยกรัง ด้วยอุปกรณ์พื้นๆ

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)