โทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นานแค่ไหน ?

อัพเดท : May 9th, 2016 10:41

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 996 ครั้ง


.....การนำเสนอข้อสอบ ทั้งที่เป็นข้อสอบเก่า ที่เคยออกมาของการสอบสายครูทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นสอบแข่งขันหรือคัดเลือกในตำแหน่งครูผู้ช่วย บุคลากรทางการศึกษา สอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา หรือข้อสอบสมมุติที่จัดทำขึ้นมาเทียบเคียง หรือข้อสอบในลักษณะอื่น เป็นจุดประสงค์หนึ่งของเว็บไซต์นี้ ที่เริ่มจากกำหนดประเด็นเนื้อหาที่ตรงกับหลักสูตรสอบฯ ตั้งคำถามเป็นข้อสอบจะเป็นประเภทปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก นำเสนอข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย นำวิเคราะห์เพื่อหาและสรุปตัวเลือกที่ถูกต้อง เสนอเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันหากคำถามพลิกแพลงไปถามในลักษณะอื่น คำตอบก็จะเปลี่ยนไปด้วย รวมทั้งการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลค้นคว้า ทั้งนี้เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าสู่ตำแหน่งหรือเลื่อนตำแหน่งในสายครู.... เราเริ่มนับหนึ่งกันเลยไหมครับ....

..... ประเด็น ... โทษพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครู......

....คำถาม

ถามว่า ; เมื่อถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อีกกี่ปีจึงจะขอใหม่ได้

ก. 2 ปี

ข. 3 ปี

ค. 5 ปี

ง. ไม่เกิน 5 ปี

.... ข้อประเดิมคิดว่า กล้วย ๆ หมู ๆ เมื่อดูดี ๆ ไม่ใช่แล้ว ข้อนี้...ขอบอกก่อนว่า ใครตอบ 2 ปี, 3 ปี, 5 ปี, ไม่เกิน 5 ปี อันนี้ทุกข้อถูกหมด แต่ข้อไหนเป็นแต้ม ค่อยไปดูกัน ...ส่วนคนไหนคิดว่าชัวร์ เลือกตอบ 5 ปี (คงยิ้มพร้อมระบายดินสอดำ 2 B อย่างบรรจง ประเภทอ่านกิน) ขอบอกว่า...กรรมโคตร คุณถูกหลอกแล้ว...

.... ข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย

.... มาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนะ ได้แก่
1. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2548 และ 2556 ปน ๆ กันไป มีสาระสำคัญ ดังนี้....
- ม.4 ( ม คือ มาตรา) ใบอนุญาต คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ออกให้กับวิชาชีพควบคุม ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา (ซึ่ง 3 กลุ่มนี้เป็นวิชาชีพควบคุม ตาม พรบ.นี้) และศึกษานิเทศก์ (เป็นวิชาชีพควบคุมที่กำหนดตามกฎกระทรวงฯ) แสดงว่า 4 พวกนี้ต้องมีใบวิชาชีพนั้นเอง
- ม.6 คุรุสภามีอำนาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ออกข้อบังคับเกี่ยวกับใบอนุญาต จรรยาบรรณวิชาชีพ
- ม. 20 คณะกรรมการคุรุสภา มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคำอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (ลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ)
- ม.25 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีอำนาจพิจารณาออก พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพ
- ม.49 คุรุสภาออกข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ มาตรฐานความรู้ประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานปฏิบัติตน (คือจรรยาบรรณ 5 ด้าน ต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผู้รับบริการ ต่อผู้ร่วมวิชาชีพ ต่อสังคม แต่ละด้านมีรายละเอียดไปเขียนไว้ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานและ จรรยาบรรณวิชาชีพฯ ซึ่งก็คือ จรรยาบรรณวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ นั้นเอง)
- ม.51 หากมีข้อร้องเรียน กล่าวหาว่าผู้ประกอบวิชาชีพ 4 กลุ่ม ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ (มาตรฐานปฏิบัติตน 5 ด้าน 9 ข้อ) จะต้องถูกสอบสวนและหากผิดต้องถูกลงโทษ ตามมาตรา 54
- ม.54 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยลงโทษ กรณีตามมาตรา 51 หากไม่ผิดก็ไม่มีโทษ (ยกข้อกล่าวหา) หากผิดโทษที่ได้รับจากระดับเบาไปหนัก คือ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ และ เพิกถอนใบอนุญาต

 

...... กรณีพักใช้เขียนชัดเจนว่า"พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี หมายถึง คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยกำหนด ว่า 1 เดือน 2 ปี 3 ปี ก็ได้ แต่สูงสุดต้องไม่เกิน 5 ปี (เพราะใบอนุญาตมีอายุไข 5 ปี)....

- ม. 78 ผู้ประกอบวิชาชีพ 4 กลุ่มไม่มีใบอนุญาตฯ แล้วไปทำหน้าที่นั้นๆ จับได้จะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำและปรับ
- ม.79 ผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีใบวิชิาชีพ ทำหน้าที่โดยอ้างว่ามีใบฯ รับคนไม่มีใบฯ มาทำงาน หรือ ถูกพักใช้ใบฯ แล้วยังมาทำหน้าที่ อันนี้โทษหนักขึ้น 3 เท่า คือ จะถูกลงโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำและปรับ

2. ข้อบังคับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2547 มีสาระสำคัญ ดังนี้....
- ข้อ 18 ใบอนุญาตให้มีอายุใช้ได้เป็นเวลาห้าปี นับแต่วันออกใบอนุญาต
- ข้อ 21 ใบอนุญาตสิ้นสุดลงในกรณี ใบอนุญาตหมดอายุ ถูกสั่งเพิกถอน ถูกสั่งพักใช้
- ข้อ 22 ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อพ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนประสงค์ขอรับใบอนุญาตตาม ประเภทที่เคยได้รับ ให้ยื่นคำขอได้

.... การวิเคราะห์

.... จากกฎหมายหลักทั้งสองกลุ่ม จะพบว่า
- ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4 กลุ่มนั้น หากประพฤติผิดมาตรฐานปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ) เท่านั้น ถึงจะถูกลงโทษทางวิชาชีพ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรู้ฯ หรือมาตรฐานปฏิบัติงาน จะไม่ถูกลงโทษวิชาชีพฯ
- ผู้มีอำนาจลงโทษ คือคุรุสภา แต่คุรุสภาเป็นอากาศไม่ใช่คน กฎหมายจึงให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเป็นคณะวินิจฉัยและลงโทษ ผู้ถูกลงโทษสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรุสภา
- ถูกลงโทษพักใช้ใบฯ จะทำหน้าที่นั้น ๆ ไม่ได้ ตามระยะที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยกำหนด ว่าเหมาะสมแค่ไหน เช่น พักสัก 3 เดือน 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี ก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี เพราะอายุใบฯ มันแค่ 5 ปี หากสั่งพักเกิน 5 ปี อย่างนี้ร้องให้หนักมาก
- ถูกลงโทษเพิกถอน ไม่กำหนดเวลาเพิกถอนก็ปี เพราะเพิกถอนคือยึดใบ ใบมันมีอายุ 5 ปี พ้นอายุใบโน้น...ถึงมาขอใหม่

.... สรุปเลือกตัวเลือก

.... คำตอบที่เป็นคะแนนคือ ง.ไม่เกิน 5 ปี

.... ความจริงก็ไม่ต้องคิดลึกเหมือนที่วิเคราะห์หรอก กฎหมายเขียนชัด (พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี ) แต่วิเคราะห์ให้เห็นที่ไปที่มา ให้เข้าใจ ไม่ใช่จำเพราะท่อง หากเปลี่ยนคำถาม สับคำตอบ เราไม่หลงกลได้.....

.... คำถามลักษณะอื่น
1. หากถูกเพิกถอนใบอนุญาต จะขอใหม่ได้เมื่อใด...(เมื่อพ้นกำหนดห้าปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน)
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใช้มาแล้ว 2 ปี จะมีอายุการใช้งานอีกกี่ปี....(3 ปี) อันนี้ถามเชยมั๊ก ๆ
3. ใครเป็นผู้ลงโทษสังพักใบอนุญาตวิชาชีพ...(คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ) ใครเป็นผู้ลงนามคำสั่งพักใบอนุญาตวิชาชีพ...(ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ) หากถามว่าใครเป็นผู้มีอำนาจลงโทษพักฯ....(อันนี้ตอบคุรุสภา) ถูกลงโทษภาคทัณฑ์จะอุทธรณ์ต่อใคร...(คณะกรรมการคุรุสภา อย่าหลงตอบ อ.ก.ค.ศ. (กศจ.) ล่ะ เพราะมันคนละเรื่อง)
4. สมบัติได้ใบอนุญาตวิชาชีพครู ดูวันออก 10 มกราคม 2557 หมดอายุ 9 มกราคม 2562 ต่อมา 10 มกราคม 2558 กรรมโคตร ถูกร้องเรียนเอาวินัยฯ ละเมิดนักเรียนเสียด้วย ข่าวหน้าหนึ่ง คุณคุรุสภาเอาด้วย จึงโดนสอบจรรยาบรรณวิชาชีพ ใจเต้นตุ้ม ๆ ต๋อม ๆ ต่อมา วันที่ 10 มกราคม 2559 โทษสั่งพักใบอนุญาตมาแล่ะ.....ถามว่าโทษสูงสุดคือข้อไหน 1) สั่งพัก 2 ปี 2) สั่งพัก 3 ปี 3) สั่งพัก 4 ปี 4) สั่งพัก 5 ปี .....อันนี้ตอบ 2) สั่งพัก 3 ปี เพราะไร เพราะ...ใบมีอายุ 5 ปี ใช้ไป 2 ปี เหลืออายุ 3 ปี หากสั่งพัก 5 ปี ...ผมว่าซวยโคตรนะ... ต้องไปอาบน้ำมนต์ 5 วัด 9 วัด แน่...
5. ปละ. ปละ.ปละ....กลับไปอ่านข้างบน..เชื่อว่าตอบได้หมด

.... ข้อมูลอ้างอิง

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

2. ข้อบังคับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2547 ฉบับ 2 พ.ศ. 2557

3. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2548 และ 2556

4. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553

 

 

ที่มา สอบได้ ไม่ง้อติว

Tags : วิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างใหม่คุรุสภาลดจำนวนผู้แทนครู

ครม. อนุมัติ แนวทางแก้หนี้ครู

ศธ.แจงเปิดโอกาสวิศวะสอบเป็นครู

เทอม 2 นำร่องเรียนอังกฤษ 5 ชั่วโมง

ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ร่นเวลาเร็วขึ้น 10 วันให้แล้วเสร็จเดือนเม.ย.

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)