7 วิชา ที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ

อัพเดท : April 27th, 2016 01:23

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 23,304 ครั้ง


7 วิชา ที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจสอบวิชาอะไรบ้าง ???

1. ความสามารถทั่วไป

ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจํานวน โดยใช้ข้อมูล หรือปัญหาทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม

- การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์

- การคิดเชิงจํานวน ประกอบด้วย

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ การคํานวณขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร์

สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัด การกระจาย

2. ภาษาไทย

ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่

- ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ

- การใช้ถ้อยคํา สํานวน การใช้คําให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์ และความนิยม

- การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ

- การพิจารณาเลือกใช้ภาษา ในงานเขียนรูปแบบต่างๆ

3. ภาษาอังกฤษ

- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)

- คําศัพท์ (Vocabulary)

- โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure)

- หลักไวยากรณ์ (Grammar)

- และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น

4. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต ในสังคมและการปฏิบัติงาน และหลักธรรมาภิบาล และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน ที่ประชาชนควรรู้ กฎหมายบ้านเมืองต่างๆ

6. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสารข้อมูล ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ

7. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ด(Microsoft Word) ไมโครซอฟท์เอ๊กเซล(Microsoft Excel) ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์(Microsoft Powerpoint) น่าจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ Social Media และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ facebook twitter G+ เป็นต้น

ถาม : สายปราบปรามกับสายอำยวยการข้อสอบตำรวจเหมือนกันไหม?

ตอบ : สายปราบปราม สอบวิชาที่ 1-6 รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

ตอบ : สายอำนวยการ สอบวิชาที่ 1-4 และวิชาที่ 7 รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง เช่นกัน

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใช้วิธีการฝนด้วยดินสอ 2

 

Tags : นายสิบตำรวจสอบวิชาอะไรบ้าง สอบตำรวจ สอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม สายอำยวยการ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

'คุก' ในประเทศนอร์เวย์ ประเทศที่อัตราการฆาตรกรรมต่ำที่สุดในโลก

การบริหารคนจะได้ผล ถ้าเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดี

ทำงานกลางคืนไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงเป็น 'โรคมะเร็งเต้านม'

วางได้ไร้ทุกข์

ให้วิทยาศาสตร์อธิบาย ทำไมคุณถึงติด Pokémon Go งอมแงม

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)