ร่าง ปัจจัยที่ทำให้การผลิตครูประสบความสำเร็จและมีมาตรฐานเดียวกัน

อัพเดท : April 15th, 2016 22:40

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 630 ครั้ง


ร่าง ปัจจัยที่ทำให้การผลิตครูประสบความสำเร็จและมีมาตรฐานเดียวกัน

1. การกำหนดมาตรฐาน และการรับรอง
2. แผนการผลิต
3. ระบบการคัดเลือกผู้เข้าเรียน และการจูงใจคนดีคนเก่งมาเรียนครู
4. ระบบการเรียนการสอน 
4.1 หลักสูตร
4.2 การเรียนการสอนและการประเมินผล
4.3 อาจารย์ผู้สอน
4.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู
4.5 อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.6 วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เช่น ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ โสต ทัศนูปกรณ์
5. ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5.1 มาตรฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5.2 ระบบการนิเทศ
5.3 โรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5.4 ครูพี่เลี้ยง 
5.5 อาจารย์นิเทศก์
6. ระบบการบริหารจัดการฝ่ายผลิต
7. ระบบการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
8. ระบบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
9. ระบบการสอบคัดเลือก/แข่งขันของหน่วยงานผู้ใช้
10. นโยบายและระบบการใช้ครูและการพัฒนา
10.1 นโยบายการใช้ครู
10.2 ระบบการใช้และการพัฒนาครู ในระยะเริ่มต้น
10.3 การใช้และพัฒนาครู

เสนอโดย 
ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) 
ณ วันที่ 6 เมษายน 2559

ช่วยให้ข้อมูล แต่ละปัจจัย ดังนี้ 
1. มีสภาพที่คาดหวังอย่างไร ?
2. มีสภาพที่เป็นจริงอย่างไรในปัจจุบัน ? 
3. มีผุลกระทบหรือปัญหาอย่างไร ? 
4. จะแก้ปัญหานั้นอย่างไร ?
5. ใครคือผู่รับผิดชอบแก้ปัญหา นั้น ? 
6. ระยะเวลาใด อะไรเร่งด่วนกว่ากัน ?
7. จะต้องใช้งบประมาณเท่าใด จากแหล่งใด ? 
8. อื่น ๆ

Surawat Thongbu สุรวาท ทองบุ

Tags : ผลิตครู


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ตีกรอบ 6 เดือนปรับ ก.ม.ศึกษา-ระเบียบครู

ก.ค.ศ.ตีกลับเกณฑ์คัดเลือก ‘บิ๊กร.ร.’ หลังสพฐ.ชง ‘กลุ่มประสบการณ์’ ไม่ต้องสอบ

สมศ.ประเมินคุณภาพ'เนอร์สเซอรี่'

ค่าเฉลี่ยคะแนนโอเน็ต ป.6,ม.3 ไม่ถึงครึ่ง

บิ๊กตู่มั่นใจ ครู4-5 แสนเห็นด้วย ใช้ ม.44 ปฏิรูปศึกษา คนไม่ชอบเพราะยังยึดติดกติกาเก่า

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)