ประชุม!แต่งตั้ง ผศ.-รศ.ใหม่ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

อัพเดท : March 19th, 2016 14:34

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 1,010 ครั้ง


 

การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. 179 ราย และ รศ. 89 ราย

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจำนวน 268 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 179ราย (แยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดิม 92 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 49 ราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 38 ราย) และรองศาสตราจารย์ จำนวน 89 ราย (แยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดิม 64 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 23 ราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2 ราย) ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.  นายบดินทร์ ติวสุวรรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชเคมี
2.  นายณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3.  นางผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ทันตกรรมชุมชน
4.  นางวิชชุดา ธนกิจเจริญพัฒน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชเวท
5.  นางสาวศิริพร ชื้อชวาลกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคนิคการแพทย์
6.  นางสาวอัจฉริยา สุริยะวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย เพ็ญตระกูล  รองศาสตราจารย์  /  วัสดุศาสตร์
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย เตชัสอนันต์  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิยลดา ทวีปรังษีพร  รองศาสตราจารย์  /  สถาปัตยกรรม
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตทะนง แกล้วสงคราม  รองศาสตราจารย์  /  อายุรศาสตร์
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ  รองศาสตราจารย์  /  ประวัติศาสตร์
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์  รองศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีสารสนเทศ
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ  รองศาสตราจารย์  /  ศัลยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.  นายชัยยากร จันทร์สุวรรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล
15.  นางสาวสุจินต์  ภัทรภูวดล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  โรคพืช
16.  นางสาวสุธารัตน์  โชติกประคัลภ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ฟิสิกส์
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติทวี  ชูวงศ์โกมล  รองศาสตราจารย์  /  ชีวเคมี
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกรณ์ จงวิศาล  รองศาสตราจารย์  /  จิตวิทยา
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี ถนอมสุข  รองศาสตราจารย์  /  พลศึกษา
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี วีรคเชนทร์   รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาวัลย์ พวงจิตร  รองศาสตราจารย์  /  วนวัฒนวิทยา

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22.  นายอรัญ จันทร์ลุน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์
23.  นายเอกพล ลิ้มพงษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
24.  นางสาวกรวิภา พูนผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ
25.  นางกันยารัตน์ เควียเซ่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สารสนเทศศาสตร์
26.  นางชุติมา วงษ์พระลับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  หลักสูตรและการสอน
27.  นางสาวดารารัตน์ คำภูแสน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ
28.  นายธนาคาร นะศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
29.  นางสาวพนิดา ธนาวิรัตนานิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย
30.  นางพรพิมล เจียระนัยปรีเปรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ชีววิทยา
31.  นางนุสรา สุวรรณโชติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
32.  นางมณีมัย ทองอยู่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ  /  สังคมวิทยา
33.  นางอังคณา บุญยืด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์
34.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช  รองศาสตราจารย์  /  สัตวแพทย์สาธารณสุข
35.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ขันตีแก้ว  รองศาสตราจารย์  /  ศัลยศาสตร์ทั่วไป
36.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์  รองศาสตราจารย์  /  ชีวเคมี
37.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจารณ์  สดศิริ  รองศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์
38.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรานุช ปิติพัฒน์  รองศาสตราจารย์  /  ทันตแพทยศาสตร์
39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์  รองศาสตราจารย์  /  เคมี
40.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิต ทองพิมพ์  รองศาสตราจารย์  /  จุลชีววิทยา
41.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์  รองศาสตราจารย์  /  พัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

42.  นางสาวพนิดา รัตนปิติกรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  อุตสาหกรรมเกษตร
43.  นายพีรพล จิราพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
44.  นายวีรพันธ์ ศรีจันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ธรณีวิทยา
45.  นางวีณัน บัณฑิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พืชสวน
46.  นางสาวศิวาพร ธรรมดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พืชสวน
47.  นางสาวสรินยา ศรีเพชราวุธ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  กิจกรรมบำบัด
48.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกวลิน คุณาศักดากุล  รองศาสตราจารย์  /  โรคพืช
49.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์  รองศาสตราจารย์  /  จิตวิทยา
50.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานัท  วรุณกูล  รองศาสตราจารย์  /  โครงสร้างสถาปัตยกรรมและการบริหารโครงการ
51.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยวัฒน์ รัตนสัค  รองศาสตราจารย์  /  รัฐประศาสนศาสตร์
52.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร  รองศาสตราจารย์  /  พยาธิวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

53.  นายสุนทร ชลประเสริฐสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  อายุรศาสตร์
54.  นางสาวทวิดา กมลเวชช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  บริหารรัฐกิจ
55.  นางปณิธี บราวน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สังคมวิทยา
56.  นางอัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์
57.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เจียศิริพงษ์กุล  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล
58.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรษา เปาอินทร์  รองศาสตราจารย์  /  เวชสารสนเทศ
59.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ เปสี  รองศาสตราจารย์  /  ทันตแพทยศาสตร์
60.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรจิต อาวสกุลสุทธิ  รองศาสตราจารย์  /  ศัลยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม

61.  นายธราธิป ภู่ระหงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ไฟฟ้า
62.  นายนาวี อุดร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

63.  นายเชิดศักดิ์ ทัพใหญ่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ชีววิทยา
64.  นายนิพัทธ์ จันทรมินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
65.  นายภาณุ บูรณจารุกร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ
66.  นายสิทธิโชค ผูกพันธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล
67.  นางณัฐธิยา สกุลศักดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  กายวิภาคศาสตร์
68.  นางสาวปิยะรัตน์ ศรีสว่าง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สรีรวิทยา
69.  นางโพธิ์งาม สมกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ
70.  นางสาวศิรดา มาผันต๊ะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
71.  นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
72.  นางสาวรุ่งอรุณ เกรียงไกร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ทันตแพทยศาสตร์
73.  นางสาววัชนันท์ วงศ์เสนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคนิคการแพทย์
74.  นางศุภัตรา ประทุมชาติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เคมี
75.  นางสาวสุกัญญา รักษ์ขจีกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  จิตเวชศาสตร์
76.  นางอรรัตน์ โลหิตนาวี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
77.  นางสาวอุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์
78.  นางสาวอัลจนา เฟื่องจันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
79.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต มาลากร  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
80.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริลักษณ์ ชัยจำรัส  รองศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีชีวภาพ
81.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ฤตวิรุฬห์  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

82.  นางสาวนัยนา พิพัฒน์วณิชชา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

83.  นายชูชาติ วงศ์อนุชิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
84.  นายนิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
85.  นายสุวิช ถิระโคตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีสารสนเทศ
86.  นางสาวปาริโมก เกิดจันทึก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
87.  นางสาวสมเสาวนุช จมูศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

88.  นายประสิทธิ์ ลักษณสมบูรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
89.  นางสาวจารุวรรณ เอกวัลลภ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  อายุรศาสตร์
90.  นางพรพรรณ มาตังคสมบัติ ชูพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  จุลชีววิทยา
91.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญศรี ธนบุญสมบัติ  รองศาสตราจารย์  /  กายวิภาคศาสตร์
92.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมทิพ พรพนมชัย  รองศาสตราจารย์  /  วิทยาการคอมพิวเตอร์
93.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาหนัน พิชยภิญโญ  รองศาสตราจารย์  /  การพยาบาลสาธารณสุข
94.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา  รองศาสตราจารย์  /  การพยาบาลสาธารณสุข
95.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ พิทักษ์ภากร  รองศาสตราจารย์  /  อายุรศาสตร์
96.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมลักษณ์ วนะวนานต์  รองศาสตราจารย์  /  พยาธิวิทยาคลินิก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

97.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานอม ตันสุขานันท์  รองศาสตราจารย์  /  สถาปัตยกรรม (ผังเมือง)
98.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์พร เจรียงประเสริฐ  รองศาสตราจารย์  /  ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

99.  นายเริงรณ ล้อมลาย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ศึกษาศาสตร์
100.  นางสาวภาวลัย ไกรพีรพรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาการคอมพิวเตอร์
101.  นางสุจินต์ ใจกระจ่าง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ศึกษาศาสตร์
102.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชญา วงษ์เพ็ญ  รองศาสตราจารย์  /  ศึกษาศาสตร์
103.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวดี กุศลรอด  รองศาสตราจารย์  /  ภาษาเยอรมัน
104.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ใจ รื่นเริง  รองศาสตราจารย์  /  นิติศาสตร์

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

105.  นายสมชาย สุขอารีย์ชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เวชศาสตร์ครอบครัว
106.  นายสิริ สิรินิลกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ฟิสิกส์
107.  นางขวัญชนก อยู่เจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ทันตกรรมสำหรับเด็ก
108.  นางปริญดา ไอศูรย์พิศาลกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์สังคม
109.  นางปิยรัตน์ ดรบัณฑิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์ศึกษา
110.  นางสาวศรีสุดา รัศมีพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การพยาบาลชุมชน
111.  นางสาวศิริจันทร์ เจียรพุฒ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ทันตกรรมหัตถการ
112.  นางสาวสุนันทา พลับแดง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  หลักสูตรและการสอน
113.  นางอัญชลี จันทร์เสม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การสอนภาษาอังกฤษ
114.  นางแสงจันทร์ เหมเชื้อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การสอนภาษาอังกฤษ
115.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน คูเจริญไพศาล  รองศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตรศึกษา
116.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม ละออปักษิณ  รองศาสตราจารย์  /  ออร์โธปิดิกส์
117.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี หนูซื่อตรง  รองศาสตราจารย์  /  สรีรวิทยา
118.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพรรณ สิทธิถาวร  รองศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
119.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร  รองศาสตราจารย์  /  ภาษาศาสตร์
120.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์  รองศาสตราจารย์  /  การศึกษาพิเศษ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

121.  นายคทา ประดิษฐวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาการคอมพิวเตอร์
122.  นายภัทรพล มหาขันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การศึกษานอกโรงเรียน
123.  นายวีรวัฒน์ สิริเวสมาศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การออกแบบเครื่องประดับ
124.  นางลุยง วีระนาวิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ปรัชญาการศึกษา
125.  นายสาธิต จันทรวินิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิจัยการศึกษา
126.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุดา พุฒิไพโรจน์  รองศาสตราจารย์  /  สถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

127.  นายบัญชา สำเร็จกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ประวัติศาสตร์
128.  นางสาวจินวลิน วุฒิธันพัทน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สังคมวิทยา
129.  นายธรณิศ นาวารัตน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ฟิสิกส์ประยุกต์
130.  นายวิรัช ทวีปรีดา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
131.  นางสาววรางคณา ชัชเวท  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  พยาบาลศาสตร์
132.  นางสาวสุนิสา ฉัตรมงคลชาติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิสัญญีวิทยา
133. นางสาวเสาวภา โชติสุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เคมีประยุกต์
134.  นางสาวอ้อยทิพย์ ชาญการค้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ทันตแพทยศาสตร์
135.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเคมี
136.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร นิลมานัต  รองศาสตราจารย์  /  พยาบาลศาสตร์
137.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐา จินดาเพ็ชร์  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
138.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จิตติถาวร  รองศาสตราจารย์  /  ศัลยศาสตร์
139.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัณฑิลา รุจิโรจน์จินดากุล  รองศาสตราจารย์  /  วิสัญญีวิทยา
140.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกฤทธิรา รัตนวิไล  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

141.  นางสนม ร่วมสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  จุลชีววิทยา
142.  นางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เภสัชศาสตร์
143.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ธิปัตดี  รองศาสตราจารย์  /  การศึกษา
144.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชสรา เกรียงกรกฎ  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ
145.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์พงษ์ มัตราช  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
146.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพร  เกตุงาม  รองศาสตราจารย์  /  พืชไร่
147.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  รองศาสตราจารย์  /  พืชไร่ (การปรับปรุงพันธุ์พืช)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

148.  นายบุญชอบ โสตประวัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีเครื่องกล
149.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ จันทราสกุล  รองศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ
150.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

151.  นายมงคล นามลักษณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมโยธา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

152.  นายเกียรติชัย อ่ำครองธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ
153.  นายเจษฎา วงศ์อ่อน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ
154.  นายพัฒนา อินทนิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
155.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง วังศิลาบัตร  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

156.  นายกสิน วิเชียรชม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

157.  นายจำรัส กิ่งสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
158.  นายรังรอง งามศิริ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

159.  นางสาวฆัมภิชา ตันติสันติสม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาการคอมพิวเตอร์
160.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  รองศาสตราจารย์  /  หลักสูตรและการสอน
161.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี ดวงทิพย์  รองศาสตราจารย์  /  ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

162.  นางวิลาวัณย์ จารุอริยานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การศึกษา
163.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชนก เธียรปรีชา  รองศาสตราจารย์  /  การศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

164.  นางวิลาวัณย์ หงษ์อนุรักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาญี่ปุ่น
165.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์  รองศาสตราจารย์  /  เศรษฐศาสตร์
166.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกตุ อุทธโยธา  รองศาสตราจารย์  /  การศึกษาพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

167.  นายกันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

168.  นางประภาพรรณ เพียรชอบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
169.  นางสาวสุวิมล มรรควิบูลย์ชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาการคอมพิวเตอร์
170.  นางอุมาพร อาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

171.  นายธนชาติ หล่อนกลาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ
172.  นายธีรพันธุ์ สุทธิเทพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
173.  นางสาวปณพักตร์ พงษ์พุทธรักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
174.  นางสาวศรีนวล ตันสุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

175.  นายวิชิต สุขทร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

176.  นายวีระชาติ จริตงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

177.  นางเกษสุดา บูรณพันศักดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การศึกษา
178.  นางรุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สารสนเทศศาสตร์
179.  นายเดวิทย์ ศิริพจน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

180.  นายเคียง รักเกาะรุ้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
181.  นายธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
182.  นายประจักษ์ ไม้เจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  นาฏศิลป์และการละคร
183.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง  รองศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

184.  นางนฤนาท จั่นกล้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์
185.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ รัตนกาล  รองศาสตราจารย์  /  ปรัชญาและศาสนา
186.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ หามนตรี  รองศาสตราจารย์  /  สังคมวิทยา
187.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ คูณดี  รองศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

188.  นายจุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีเซรามิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

189.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ศิริธนาวงศ์  รองศาสตราจารย์  /  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

190.  นายจำเนียร พลหาญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  บริหารการศึกษา
191.  นางรุ่งฟ้า ล้อมในเมือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  จิตวิทยาและการแนะแนว
192.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ นาคุณทรง  รองศาสตราจารย์  /  การศึกษาปฐมวัย
193.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โมฬี ศรีแสนยงค์  รองศาสตราจารย์  /  นาฏศิลป์และการละคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

194.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์  รองศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

195.  นายนิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีสารสนเทศ
196.  นางกัญภร เอี่ยมพญา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

197.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์  รองศาสตราจารย์  /  รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

198.  นายชัยทวี บุบผา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ทัศนศิลป์
199.  นางสุพรรณี พฤกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  โภชนาการ
200.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ มนูศิลป์  รองศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

201.  นายปราโมทย์ พรหมขันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

202.  นายเศกพร ตันศรีประภาศิริ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีเซรามิกส์
203.  นายชาคริต ศรีทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การจัดการอุตสาหกรรม
204.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันธะ จันทะเสนา  รองศาสตราจารย์  /  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
205.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรุฬห์รัตน์ ผลทวีโชติ  รองศาสตราจารย์  /  นิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

206.  นายสกล สมจิตต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีการศึกษา
207.  นางจรุณี เก้าเอี้ยน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การบริหารการศึกษา
208.  นางวาสนา พิทักษ์ธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

209.  นายกิตติชัย โสพันนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ฟิสิกส์
210.  นางสาวทาริกา ผาใต้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ประมง
211.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศวรรษ สีตะวัน  รองศาสตราจารย์  /  ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

212.  นายชิงชัย วัฒนธรรมเมธี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์
213.  นายทวีรัตน์ นวลช่วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คอมพิวเตอร์
214.  นายอดุลย์ หวังจิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
215.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล แก้วสุทธิพล  รองศาสตราจารย์  /  สัตวศาสตร์
216.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี จิ๋วพัฒนกุล  รองศาสตราจารย์  /  การศึกษาพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

217.  นายกฤษดา ผ่องพิทยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

218.  นายพงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์
219.  นางวิภาดา ประสารทรัพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การสอนภาษาอังกฤษ
220.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แจ่มพงษ์  รองศาสตราจารย์  /  การศึกษาสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

221.  นางสาวประดับ เรียนประยูร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
222.  นางสาวภัทราภรณ์ แก้วกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
223.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ พยอม  รองศาสตราจารย์  /  เทคโนโลยีการผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

224.  นางบัวผิน โตทรัพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  นิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

225.  นายอภิชัย แพนพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

226.  นางสาวราตรี คำโมง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาการคอมพิวเตอร์
227.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ พยัคฆบุตร  รองศาสตราจารย์  /  ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

228.  นางศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  นาฏศิลป์และการละคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

229.  นายระวิน สืบค้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

230.  นายจิรพงษ์ จิตตะโคตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
231.  นายจักรกฤษ อ่อนชื่นจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
232.  นายชัยมงคล ผลแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การบัญชี
233.  นายเดชฤทธิ์ มณีธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ครุศาสตร์อุตสาหการ
234.  นายบุญทัน ศรีบุญเรือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
235.  นายบุญยิ่ง นบนอบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
236.  นายพินิจ จิตจริง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
237.  นายพุทธพล ทองอินทร์ดำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมโยธา
238.  นายสมบูรณ์ ธีรวิสิฐพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
239.  นายสุรินทร์ แหงมงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
240.  นางฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมพอลิเมอร์
241.  นางพรทิพย์ สว่างเนตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
242.  นางสาวเฮียง บัวไหล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           

243.  นายกุลยศ สุวันทโรจน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล
244.  นางพูนศรี วรรณการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
245.  นายมนัส บุญเทียรทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
246.  นายวรวิทย์ จันทร์สุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  เคมี      
247.  นายสมเกียรติ ทองแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
248.  นายสัจจธรรม สุภาจันทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ระบบสารสนเทศ
249.  นางสาวยุพาพิน อติกานต์กุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สถิติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

250.  นายไพรัตน์ หลวงแนม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ศิลปหัตถกรรม
251.  นายสิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
252.  นางวัชรี ธีระพิจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ศิลปะภาพพิมพ์
253.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วิทยาจักษ์  รองศาสตราจารย์  /  หัตถกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

254.  นายจัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า
255.  นายสมบูรณ์ กุมาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การบัญชี
256.  นายสิทธิชัย จีนะวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

257.  นายจีระศักดิ์ เพียรเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมเครื่องกล
258.  นายซูไฮดี สนิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ
259.  นายสมรักษ์ รอดเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
260.  นายนรสิงห์ เพ็ญประไพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ประมง
261.  นางปิยาภรณ์ อรมุต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สถาปัตยกรรม
262.  นางวีราวรรณ มารังกูร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  การตลาด
263.  นายยงยุทธ ดุลยกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ
264.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช เหมือนขาว  รองศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

265.  นางชลลดา ทวีคูณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
266.  นายฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
267.  นายไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

268.  นางอาดา รัยมธุรพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  /  ภาษาอังกฤษ

 

ที่มา http://www.moe.go.th/

Tags : แต่งตั้ง ผศ รศ มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา

สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่สำรวจอัตราว่างและวิชาเอกเพื่อเปิดสอบครูผู้ช่วย 1/2559

ชงผอ.-รองผอ.ชำนาญการพิเศษขอเครื่องราชฯ

คุรุสภาปรับใหม่ 'ตั๋วครู' ต้องผ่านทดสอบ 3 ด้าน ไล่ออก จนท.ปลอมใบอนุญาต

ยื้อต่อ..ฟันวินัยทุจริตครูผู้ช่วย

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)