มาทำความรู็จักกับ การสอบ กพ กันเถอะ

อัพเดท : March 4th, 2016 14:44

โพสโดย : sakhiran kasetwetin

ดูแล้ว : 647 ครั้ง


มาทำความรู็จักกับ การสอบ กพ กันเถอะ

ใกล้เข้ามาแล้วกับฤดูกาลสอบ กพ หลายๆ ท่านที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์
ในการสอบ กพ วันนี้เราจะมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ กพ มาแนะนำให้ทราบกัน

ก่อนอื่นเรามามาทำความรู้จัก กับ กพ กันก่อนนะครับ

**** กพ คือ 


คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. คือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2471 
โดยมีชื่อเรียกในขณะนั้นว่า "ก.ร.พ." หรือ "คณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน" 
เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้เข้ารับราชการพลเรือน และจัดการศึกษาให้นักเรียนหลวงฝ่ายพลเรือนที่ส่งไปศึกษายังต่างประเทศ
ต่อมาได้เปลี่ยนจากชื่อจาก ก.ร.พ. เป็น ก.พ. ทำหน้าที่ดูแลให้การดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน 
ในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนนับตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 
การสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปจนถึงการดำเนินการทางวินัย 
การออกจากราชการ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของ ก.พ. จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม ด้วยการพิจารณา 
และดำเนินการเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่ดีมีความรู้ ความสามารถสูง 
ให้ได้คนที่เหมาะสมกับงานและโดยประหยัดรวมถึงการรักษาขวัญและส่งเสริมกำลังใจ ในการทำงานของข้าราชการเป็นส่วนรวม
 ถือเป็นการเตรียมกำลังคนภาครัฐให้มีความพร้อมและสามารถผลักดันนโยบายของรัฐให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ 
อันจะช่วยให้ประเทศชาติก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 

**** สอบ กพ. ภาค ก ได้ จะสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง

 

ในเส้นทางสู่ข้าราชการนั้น  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จะแบ่งเป็น 3 ภาค ดังนี้
1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ปกติ กพ เปิด)
2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข (หน่วยงานเป็นคนเปิด)
3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค สอบสัมภาษณ์

โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะต้องได้คะแนนทุกภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถ้าตกภาคใดภาคหนึ่งจะไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่มีสิทธิเข้าสอบภาค ต่อไป
เพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากเป็นข้าราชการ ก็ต้องไปสอบผ่าน ก ให้ผ่านก่อน เมื่อหน่วยงานเปิดสอบ ถึงจะไปสมัครภาค ข ต่อไปได้ครับ

 

Tags : กพ สอบกพ กพ คือ เตรียมสอบกพ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

จิตรกรรมฝาผนังรูปลิงสูบกัญชา ณ วัดพระแก้ว

ปัสสาวะ บอก โรค

สอบ คือ ?

รอบรั้วใน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

นายสิบตำรวจวุฒิ?เกรด?วุฒิที่สูงกว่า?เทอมสุดท้าย?วุฒิที่ใช้สมัคร?

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)