ข้อ5) เห็นชอบให้ปรับปรุงแนวทางหลักเกณฑ์ฯ การสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย

อัพเดท : October 18th, 2016 16:05

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 1,266 ครั้ง


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี329/2559ผลประชุม ก.ค.ศ.7/2559

มติที่ประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ5เรื่อง คือ1) การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา2) การคัดเลือกรองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา3) การย้าย ผอ. และรอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา4)การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และ5) การสอบครูผู้ช่วย​  สอบ.com จึงขอยกข้อที่ 5 มาว่า

5) เห็นชอบให้ปรับปรุงแนวทางหลักเกณฑ์ฯ การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุงแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยเพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ให้มีการจัดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกส่วนราชการ รวมทั้งเพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูเพียงพอต่อความต้องการ และทันกำหนดการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560โดยแนวทางที่จะปรับปรุงสรุปดังนี้

1. การสอบแข่งขันแบ่งเป็นภาค กภาค ข และภาค ค

2. ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน - ภาค กให้ ก.ค.ศ. หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการสอบ- ภาค ข และ ภาค คให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณี เป็นผู้ดำเนินการสอบ

3. กำหนดวันเวลาในการสอบ -ภาค กให้ ก.ค.ศ.หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่ ก.ค.ศ. มอบหมายเป็นผู้กำหนดวันเวลาในการสอบ- ภาค ข และ ภาค คให้ส่วนราชการ เป็นผู้กำหนดวันเวลาในการสอบ

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ - ภาค ก1) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30 2) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 3) ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ค.ศ. ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย- ภาค ข และ ภาค คกำหนดเหมือนภาค ก แต่เพิ่มอีก1ข้อ คือต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี

5. หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งออก เป็น3ภาค- ภาค กความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และความรู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่- ภาค ขความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง- ภาค คความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

6.ค่าธรรมเนียมในการสมัคร- ภาค กค่าธรรมเนียม200บาท- ภาค ข และ ภาค คค่าธรรมเนียม300บาท

7. การดำเนินการสอบ ภาค กภาค ขและ ภาค ค1) ประกาศรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 2) รับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ไม่เว้นวันหยุดฯ ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเองหรือยื่นสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ 3) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติฯ 4) ให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 5) ผู้ดำเนินการสอบฯ อาจตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

8. เกณฑ์การตัดสิน- ภาค กใช้เกณฑ์ ผ่านโดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านให้- ภาค ข และ ภาค คต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้

9. การประกาศรายชื่อ - ภาค กให้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และให้ออกหนังสือรับรองผลให้แก่ผู้สอบผ่าน เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบ ภาค ข และ ภาค ค- ภาค ข และ ภาค คให้ประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยให้เรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้ง2ภาค จากมากไปหาน้อย

10. อายุหนังสือรับรองผลการสอบ ภาค กหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ให้ใช้ได้ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน หากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯแล้ว หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ทุกฉบับ ที่ออกก่อนวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นอันยกเลิก

11. อายุการขึ้นบัญชีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามประกาศการขึ้นบัญชีฯ

12. การเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 1) ครั้งแรกให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขัน ก่อนการเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า15วัน 2) ครั้งต่อๆ ไปให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ทำหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน

ขอบคุณที่มาข่าวhttp://www.moe.go.th/websm/2016/aug/329.html

Tags : การสอบครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ก.ค.ศ.


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สพฐ.ตั้งกก.สอบวินัยข้อสอบครูผู้ช่วยคล้ายสถาบันติว

โทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นานแค่ไหน ?

อาชีวะเอาผิดใช้วุฒิปลอมสมัครเรียน

จี้ศธ.ทบทวนเปิดช่องเด็กวิศวะ-วิทย์เป็นครู 

ครูแห่สมัครครูผู้ช่วยกว่า1แสนคน กศจ.บุรีรัมย์มากสุด

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)