เส้นทางการสอบข้าราชการตำรวจ

อัพเดท : June 15th, 2016 21:11

โพสโดย : WATCHARAPONG UERFUERKLANG

ดูแล้ว : 2,420 ครั้ง


เส้นทางการสอบข้าราชการตำรวจ

1. สอบประเภทนักเรียน

จบการศึกษาศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)
  สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ (สมัครผ่าน ร.ร.นายร้อยตำรวจ) โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 15 - 18 ปี จะรับเพศชายจำนวน 180 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จาก ร.ร.เตรียมทหารแล้ว จะได้รับวุฒิ ม.6 สายวิทย์ - คณิต และเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ ร.ร.นายร้อยตำรวจโดยไม่ต้องสอบคัด เลือกอีก เมื่อเรียนจบ 4 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรี บรรจุทำงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจน้ำ (สมัครผ่าน ร.ร.นายเรือ) โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 15 - 18 ปี จะรับเพศชายจำนวน 10 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จาก ร.ร.เตรียมทหารแล้ว จะได้รับวุฒิ ม.6 สายวิทย์ - คณิต และเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ ร.ร.นายเรือโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกอีก เมื่อเรียนจบ 4 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรี บรรจุทำงานในส่วนของกองตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จบการศึกษาศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  สอบเข้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ส่วนตำรวจน้ำ รับเฉพาะเพศชาย โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 17 - 20 ปี ในส่วนของบุคคลพลเรือน(เรียน/ไม่เรียน นศท.) จะรับเพศชายจำนวน 20 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตำรวจตรี บรรจุทำงานในส่วนของกองตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
** สาระน่ารู้**เมื่อ รับราชการแล้ว 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้า ร.ร.นายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีละ 30 นาย

  สอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 16 - 21 ปี จะรับจำนวน 60 นาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี จะได้รับปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาตรบัณฑิต และแต่งตั้งยศเป็นร้อยตำรวจตรีหญิง บรรจุทำงานในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 18 - 27 ปี โสด สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. (เฉพาะสายปราบปราม สายอื่นหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. ชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.) ว่ายน้ำเป็น จะรับสมัครตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ โดยสมัครกับหน่วยงานตำรวจที่ต้องการลงบรรจุโดยตรง บางปีรับทั้งเพศชายและหญิง บางปีรับแต่เพศชาย เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 1 ปี แล้วจะได้รับการบรรจุเป็นสิบตำรวจตรี ในหน่วยงานที่เลือกสอบตั้งแต่แรก
** สาระน่ารู้**เมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีสิทธิ์สอบเข้า ร.ร.นายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีละ 30 นาย

  สอบเข้าวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ(ผู้ช่วยพยาบาล) รับทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 16 - 45 ปี เพศหญิงต้องสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนเพศชายต้องสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. จะรับจำนวน 50 คน เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 1 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถนำไปใช้สอบใบประกอบวิชาชีพได้
** สาระน่ารู้**เมื่อจบการศึกษาจะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ เว้นแต่ เมื่อมีอัตราว่าง

จบการศึกษาศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) สายวิทย์ - คณิต
  สอบเข้าวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับเฉพาะเพศหญิง วุฒิ ม.6 สายวิทย์ - คณิต โดยกำหนดอายุผู้สมัครระหว่าง 16 - 25 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. จะรับจำนวน 60 คน การคัดเลือกจะใช้วิธีการยื่นคะแนน o-net gat และ pat1 และ pat2 เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี จะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถนำไปใช้สอบใบประกอบวิชาชีพได้
** สาระน่ารู้**เมื่อจบการศึกษาจะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ เว้นแต่ เมื่อมีอัตราว่าง

 

2. สอบแบบบุคคลภายนอก 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  ในบางปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะรับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาตรีสายสังคม ศาสตร์ (การศึกษา ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การธนาคาร อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา บริหารธุรกิจ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โภชนศาสตร์ ปรัชญา บรรณารักษศาสตร์ พัฒนาชุมชน คหกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์สาขาทั่วไป) บรรจุเป็น ตำรวจชั้นประทวน ทั้งสายปราบปราม(รับเฉพาะนิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์ ที่มีเรียนวิชากฎหมายอาญา วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพยานหลักฐาน) สายอำนวยการและสนับสนุน และหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการกำลังพล เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18 - 35 ปี โสด สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.(เฉพาะสายปราบปราม สายอื่นหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. ชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.) ว่ายน้ำเป็น เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น สิบตำรวจตรี
** สาระน่ารู้**เมื่อ รับราชการแล้ว 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้า ร.ร.นายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีเพศชายละ 30 นาย และเพศหญิงปีละ 10 นาย และเพศหญิงปีละ 10 นาย 

  ในบางปีกองดุริยางค์ตำรวจ จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18 - 30 ปี มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี ดุริยางค์ไทย หรือดุริยางค์สากล รับทั้งเพศชายและหญิง เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น สิบตำรวจตรี
** สาระน่ารู้**เมื่อ รับราชการแล้ว 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้าร.ร.นายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีเพศชายละ 30 นาย และเพศหญิงปีละ 10 นาย

  ในบางปีกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน ในตำแหน่ง ครู ร.ร.ตชด. รับทั้งเพศชายและหญิง โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18 - 35 ปี และจบการศึกษาชั้นสูงสุดจากร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น สิบตำรวจตรี
** สาระน่ารู้**เมื่อ รับราชการแล้ว 1 ปี จะมีสิทธิ์สอบเข้าร.ร.นายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีเพศชายละ 30 นาย และเพศหญิงปีละ 10 นาย

  ในบางปีสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18-35 ปี มีวุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี ฟิสิกส์ และจุลชีววิทยา รับทั้งเพศชายและหญิง เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี

  ในบางปีกองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งกลุ่มงานประมวลผล(รับทั้งชายและหญิง) และสายไฟฟ้าสื่อสาร(รับเฉพาะชาย) โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18 - 35 ปี โดยสายประมวลผลต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสายช่างไฟฟ้าจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี 

  ในบางปีกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งรองสารวัตร (รับทั้งชายและหญิง) โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18 - 35 ปี และต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือโทหรือเอก ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมเคมี เคมีอุตสาหกรรม ฟิสิกส์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ เคมี หรือเคมีเทคนิค เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี 

  ในบางปี กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งรองสารวัตร (รับทั้งชายและหญิง) โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18 - 35 ปี และต้องมีวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมไฟฟ้า สถาปัตยกรรม มัณฑศิลป์ เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี 

  ในบางปีกองการต่างประเทศ จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งตำรวจสากล (รับทั้งชายและหญิง) โดยมีคุณสมบัติคือ อายุ 18 - 35 ปี และต้องมีวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางสังคมศาสตร์หรือด้านภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ภาษาอังกฤษ จีน หรือรัสเซียเป็นอย่างดี เมื่อสอบได้จะบรรจุแต่งตั้งเป็น ร้อยตำรวจตรี

Tags : สอบตำรวจ เส้นทางการสอบข้าราชการตำรวจ การสอบตำรวจ นายร้อยตำรวจ นายสิบตำรวจ ตำรวจ สอบนายร้อยตำรวจ นายร้อยตำรวจหญิง นักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ข้าราชการตำรวจ กองดุริยางค์ตำรวจ ตำรวจชั้นประทวน ตชด ตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองสรรพาวุธ กองโยธาธิการ กองการต่างประเทศ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ สอบ สอบ.คอม สอบดอทคอม


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สอบ คือ ?

"ใจพระโสดาบัน"

'ต้องการเงิน เพื่อซื้อกัญชา' ป้ายลักษณะนี้พบเห็นได้บ่อยๆ ตามเมืองต่างๆในอเมริกา

เด็ก ม.6 ต้องสอบอะไรบ้าง???

เคล็คลับความ 'รวย' ของเศรษฐีพันหลายล้าน ที่ชาตินี้ไม่รู้จักความ 'จน'

   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)