Tools ต่างๆ


ตั้งหน้าแรก สอบ.com


1.เลือกเมนูแล้วเลือก Settings


2.เลือก Set page


3.กรอก สอบ.com ลงไปในช่องตามรูปแล้วกด OK เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

1.เลือกเมนูแล้วเลือก Options


2.กรอก สอบ.com ลงไปในช่องดังรูป


3.ปิด Firefox แล้วเข้าใหม่เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

1.เลือก icon เฟือง แล้ว เลือก Internet options


2.ในช่อง Homepage ให้กรอก สอบ.com ลงไป แล้วกด Apply เป็นอันเสร็จเรียบร้อย