ข้อมูลติดต่อ

กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2354-6668-76

เว็บไซต์กรมทางหลวง : http://www.doh.go.th/