เกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University)

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน (นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 2544) เป็นต้นมา  รัฐบาลจึงส่งเสริมและพัฒนาการศึกษายกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษานานาชาติซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชาวต่างชาติได้เข้ามาศึกษา หรือผู้ที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทย อาทิ นักศึกษา คณาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติ เพราะบุคคลเหล่านี้จะเป็นสื่อกลางที่ดีในการเผยแพร่การจัดการศึกษาของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น          การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีการพัฒนาด้านต่างๆตลอดมา โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของประชากรให้มีรู้เท่าทันและเป็นส่วนหนึ่งของประชากรโลก (Global Citizens) ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ในการจัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่เป็นสากล เช่น ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันได้ระดับนานาชาติ

จากเหตุข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จึงได้ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยและความรู้ภาคปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถเป็นกำลังสำคัญของสังคมยุค Knowledge-based จึงได้จัดตั้งโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ขึ้นในปีการศึกษา 2547 และปรับเป็นหน่วยงานในกำกับโดยตั้งเป็นวิทยาลัยนานาชาติ จัดการเรียนการสอน ณ อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายในการขยายพื้นที่การศึกษา โดยในปีการศึกษา 2558 ได้ขยายพื้นที่การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มายังอาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาดังนี้

ระดับปริญญาตรี 1)      สาขาวิชาธุรกิจการบิน 2)      สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 3)      สาขาวิชาการโรงแรม 4)      สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ระดับปริญญาโท 1)      สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา