เกี่ยวกับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police) เป็นส่วนราชการไทยซึ่งเทียบเท่ากรม ไม่สังกัดกระทรวงใด และไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะนิติบุคคลมหาชน ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2541 โดยแยกออกมาจากกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้ชื่อย่อสำหรับหนังสือราชการภายนอก (หนังสือติดต่อราชการกับหน่วยอื่น) ว่า "ตช." และใช้ชื่อย่อสำหรับหนังสือราชการภายใน (หนังสือติดต่อภายในหน่วยงานตนเอง) ว่า "ตร." แต่สาธารณชนมักย่อว่า "สตช.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลกิจการตำรวจไทย ผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบัน

สถานภาพหน่วยงาน พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงใด ๆ หรือสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

รักษาความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ ตามข้อ 1, 2, 3, 4 หรือ 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

ส่วนบังคับบัญชา

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยศ.ตร.) สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.) สำนักงานกำลังพล (สกพ.) สำนักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.) สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) สำนักงานจเรตำรวจ (จต.) สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.) กองการต่างประเทศ (ตท.) กองสารนิเทศ (สท.) สำนักงานคณะกรรมการนโนบายตำรวจแห่งชาติ (สง.ก.ต.ช.) กองบินตำรวจ (บ.ตร.) กองวินัย (วน.)

ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง

สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ (สง.นรป.)

ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)

ส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

ส่วนการศึกษา

กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.)

ส่วนบริการ

โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)

หน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) โรงพิมพ์ตำรวจ สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศ โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ที่มา wikipedia