ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55 

เว็บไซต์ http://www.moi.go.th/