ข้อมูลติดต่อ

กรมสรรพาวุธทหารบก 53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02-2431061-8

เว็บไซต์ http://www.ordnancerta.com/