เกี่ยวกับ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ NAVAL EDUCATION DEPARTMENT

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนินการ เกี่ยวกับ การฝึกหัดศึกษาและตำรา การอนุศาสนาจารย์ งานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร การศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และประเมินยุทธศาสตร์และกำหนดหลักนิยมของกองทัพเรือ ตลอดจน การฝึก การศึกษาวิชาการทหารเรือ และวิทยาการที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาในบังคับบัญชา และสถานศึกษาในกำกับ มีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตั้งแต่ก่อตั้งกรมยุทธศึกษาทหารเรือเมื่อปี พ.ศ.2446 ถึงปัจจุบัน มีผู้บังคับบัญชาซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือตามรายพระนามและรายนามตามลำดับ ดังนี้ 

นาวาโท หม่อมไพชยนต์เทพ (หม่อมราชวงศ์ พิณ สนิทวงศ์ – พลเรือตรีพระยานาวาพลพยุหรักษ์) 3 มีนาคม 2446 - 1 มีนาคม 2448 พลเรือตรี พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์  (พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) 1 มีนาคม2448 - 14 เมษายน2454 พลเรือตรี พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ (พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร) 14 เมษายน2454 - 26 กันยายน 2461 พลเรือโท พระเจ้าพี่ยาเธอกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) 26 กันยายน 2461 - 1 ธันวาคม 2464 นาวาโท พระอาจกำแหง (ห้อง หังสนาวิน – พลเรือตรี พระยากำแหงณรงค์ฤทธิ์) 1 ธันวาคม 2464 - 1 พฤษภาคม 2468 นาวาโท พระนิยมยุทธนาวี (รั้งตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ) (ยม สีตบุตร - นาวาเอก พระยานิยมยุทธนาวี) 1 พฤษภาคม 2468 - 1 เมษายน2469 นาวาเอก หลวงชาญชยศึก (ชื่น จุลละวัจนะ – พลเรือโท หลวงชาญชยศึก) 17 กรกฎาคม2488 - 1 มกราคม 2489 นาวาเอก ประวิศ ศรีพิพัฒน์ (พลเรือตรี ประวิศ ศรีพิพัฒน์) 1 มกราคม 2489 - 2 กรกฎาคม2494 นาวาเอก เอกไชย อิศรางกูร ณ อยุธยา (พลเรือตรี เอกไชย อิศรางกูร ณ อยุธยา) 2 กรกฎาคม 2494 - 21 เมษายน 2498 พลเรือตรี หลวงมงคลยุทธนาวี (มงคล ศิริเวทิน – พลเรือโท หลวงมงคลยุทธนาวี) 21 เมษายน 2498 - 8 ตุลาคม2500 พลเรือตรี ดำริห์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (พลเรือเอก ดำริห์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) 8ตุลาคม 2500 - 4 ตุลาคม 2505 พลเรือตรี เปลี่ยน นิ่มเนื้อ (พลเรือโท เปลี่ยน นิ่มเนื้อ) 4 ตุลาคม 2505 - 30 กันยายน 2509 พลเรือโท เฉนียน รุจิพันธุ์ 1 ตุลาคม 2515 - 30 กันยายน 2515 พลเรือโท หม่อมราชวงศ์ พันธุม ทวีวงศ์ (พลเรือเอก หม่อมราชวงศ์ พันธุม ทวีวงศ์) 1 ตุลาคม 2515 - 30 กันยายน 2516 พลเรือโท สถาปน์ เกยานนท์ (พลเรือเอก สถาปน์ เกยานนท์) 1 ตุลาคม 2516 - 18พฤศจิยายน2516 พลเรือโท พอน พันธุ์ทรัพย์ 19พฤศจิกายน2516 - 30 กันยายน 2519 พลเรือโท เฉลิม จาตุรพงษ์ 1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2522 พลเรือโท ยศ ฟักผลงาม 1 ตุลาคม 2522 - 30 กันยายน 2523 พลเรือโท เลิศ ญาณนนท์ 1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2524 พลเรือโท คำนวณ ปุณศรี 1 ตุลาคม 2524 - 30 กันยายน 2525 พลเรือโท เจือ   เกตุษเฐียร 1 ตุลาคม 2525 - 30 กันยายน 2526