เกี่ยวกับ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ NAVAL EDUCATION DEPARTMENT

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนินการ เกี่ยวกับ การฝึกหัดศึกษาและตำรา การอนุศาสนาจารย์ งานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร การศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และประเมินยุทธศาสตร์และกำหนดหลักนิยมของกองทัพเรือ ตลอดจน การฝึก การศึกษาวิชาการทหารเรือ และวิทยาการที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาในบังคับบัญชา และสถานศึกษาในกำกับ มีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ตั้งแต่ก่อตั้งกรมยุทธศึกษาทหารเรือเมื่อปี พ.ศ.2446 ถึงปัจจุบันมีผู้บังคับบัญชาซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือตามรายพระนามและรายนามตามลำดับ ดังนี้

 1. นาวาโท หม่อมไพชยนต์เทพ (หม่อมราชวงศ์ พิณ สนิทวงศ์ พลเรือตรีพระยานาวาพลพยุหรักษ์)3 มีนาคม 2446 -1 มีนาคม 2448
 2. พลเรือตรี พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์
  (พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)1 มีนาคม2448 - 14 เมษายน2454
 3. พลเรือตรี พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ (พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร)14 เมษายน2454 - 26 กันยายน 2461
 4. พลเรือโท พระเจ้าพี่ยาเธอกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)26 กันยายน 2461 - 1 ธันวาคม 2464
 5. นาวาโท พระอาจกำแหง (ห้อง หังสนาวิน พลเรือตรี พระยากำแหงณรงค์ฤทธิ์)1 ธันวาคม 2464 - 1 พฤษภาคม 2468
 6. นาวาโท พระนิยมยุทธนาวี (รั้งตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ) (ยม สีตบุตร - นาวาเอก พระยานิยมยุทธนาวี)1 พฤษภาคม 2468 -1 เมษายน2469
 7. นาวาเอก หลวงชาญชยศึก (ชื่น จุลละวัจนะ พลเรือโท หลวงชาญชยศึก)17 กรกฎาคม2488 - 1 มกราคม 2489
 8. นาวาเอก ประวิศ ศรีพิพัฒน์ (พลเรือตรี ประวิศ ศรีพิพัฒน์)1 มกราคม 2489 - 2 กรกฎาคม2494
 9. นาวาเอก เอกไชย อิศรางกูร ณ อยุธยา (พลเรือตรี เอกไชย อิศรางกูร ณ อยุธยา)2 กรกฎาคม 2494 - 21 เมษายน 2498
 10. พลเรือตรี หลวงมงคลยุทธนาวี (มงคล ศิริเวทิน พลเรือโท หลวงมงคลยุทธนาวี)21 เมษายน 2498 - 8 ตุลาคม2500
 11. พลเรือตรี ดำริห์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (พลเรือเอก ดำริห์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา)8ตุลาคม 2500 - 4 ตุลาคม 2505
 12. พลเรือตรี เปลี่ยน นิ่มเนื้อ (พลเรือโท เปลี่ยน นิ่มเนื้อ)4 ตุลาคม 2505 - 30 กันยายน 2509
 13. พลเรือโท เฉนียน รุจิพันธุ์1 ตุลาคม 2515 - 30 กันยายน 2515
 14. พลเรือโท หม่อมราชวงศ์ พันธุม ทวีวงศ์ (พลเรือเอก หม่อมราชวงศ์ พันธุม ทวีวงศ์)1 ตุลาคม 2515 - 30 กันยายน 2516
 15. พลเรือโท สถาปน์ เกยานนท์ (พลเรือเอก สถาปน์ เกยานนท์)1 ตุลาคม 2516 - 18พฤศจิยายน2516
 16. พลเรือโท พอน พันธุ์ทรัพย์19พฤศจิกายน2516 - 30 กันยายน 2519
 17. พลเรือโท เฉลิม จาตุรพงษ์1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2522
 18. พลเรือโท ยศ ฟักผลงาม1 ตุลาคม 2522 - 30 กันยายน 2523
 19. พลเรือโท เลิศ ญาณนนท์1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2524
 20. พลเรือโท คำนวณ ปุณศรี1 ตุลาคม 2524 -30 กันยายน 2525
 21. พลเรือโท เจือ เกตุษเฐียร1 ตุลาคม 2525 - 30 กันยายน 2526