เกี่ยวกับ

กรมโยธาธิการและผังเมือง (Department of Public Works and Town Country Planning)

ประวัติความเป็นมากรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมกรมโยธาธิการและกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่องกันของทั้งสองกรมเข้าด้วยกัน และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

ตราสัญลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง

พระพรหมคือ พระผู้สร้างทั้งสามโลก มีสี่พักตร์ (จัตุรมุข) แปดหู (อัฎฐกรรณ) มีสี่กร ประทับยืนหรือนั่งบนบัลลังก์ดอกบัว มีกายสีแดงบ้างก็ว่าสีเหลือง (ลัทธิลามะฝ่ายทิเบตว่ามีกายสีขาว) พระเนตรแดงอมเหลืองสวมชฎามกุฏ ใส่เครื่องประดับตกแต่ง และพวงมาลัยดอกไม้ขาว สองพระหัตถ์ด้านหน้าจะเป็นปางประทานอภัยและประทานพร สองพระหัตถ์ด้านหลังถือช้อน (สำหรับหยอดเนยในไฟ) บ้างว่าธารพระกร(ไม้เท้า) และมีหม้อใส่ฆี (น้ำมันที่ผลิตจากเนยเหลว) บางครั้งก็ถือพวงมาลัยลูกปัด และคณโฑน้ำ หรือคำภีพระเวท และต้นหญ้า มีธนูชื่อ ปรวีตะ วิมานของพระองค์อยู่ในพรหมโลก พาหนะคือ หงส์ชื่อว่า หงสะ วหน

พระนารายณ์คือ พระผู้อยู่ในตำแหน่งพระผู้เป็นเจ้าผู้ถนอมโลก มีลักษณะสี่กรทรงสังข์ ชื่อปัญจชันยะ ในพระหัตถ์ขวาส่วนพระหัตถ์ขวาล่างถือ จักร ชื่อ สุทรรศน์ พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายล่างถือคฑา ชื่อเกาโมทติ สีกายของพระนารายณ์ไม่แน่นอน บ้างก็ว่าพระวรกายเป็นสีขาวในสมัยไตรดายุคพระกายเป็นสีแดง สมัยทวาบรยุค พระกายเป็นสีเหลือง ส่วนปัจจุบันที่เรียกว่ากลียุค พระกายเป็นสีเขียวและสีน้ำเงิน สวรรค์ที่ประทับเรียกว่า ไวกูณฐ์ พาหนะคือ ครุฑ

พระศิวะคือ พระผู้เป็นใหญ่เหนือการสรรเสริญ เป็นผู้ล้างผู้ทำลาย ทำให้สะอาดปราศจากโทษมลทิน (กรุณา หรือชุบให้สะอาด) ทรงมีพระกายเป็นสีขาว สีสามตา พระเนตรที่สามตั้งตรงที่กลางหน้าผาก พระเกศาสีแดง หนึ่งพระพักตร์ บางปางมีสี่พระพักตร์ ที่ศอของพระองค์มีสีนิล ทรงประคำกระโหลกมนุษย์คล้องคอ มีสังวาลเป็นงูพันรอบคอ พระหัตถ์ซ้ายถืองู พระหัตถ์ขวาถือพระขันธกุมาร หรือกาติยะเทพแห่งสงครามที่สถิตอยู่บนเขาไกลาสในเทือกเขาหิมาลัย พาหนะคือ โคนนทิ

พระพิฆเนศวรหรือ พระวิฆเณศวร หรือ พระพิฆเนศวร เป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง(ผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง) พระวิฆเณศวร ตามความนิยมแห่งไสยศาสตร์ว่าเป็นเจ้าแห่งความรู้ลักษณะของพระวิฆเณศวร มีรูปกายเป็นมนุษย์อ้วนเตี้ย ท้องพลุ้ย มีเศียรเป็นช้าง มีงาข้างเดียว(ถูกขวาน ปรศุรามหักเสียงา) สีกายสีแดง (บางแห่งว่าผิวเหลือง นุ่งห่มแดง) มีสี่กร พระหัตถ์หน้าขวาถืองาช้าง พระหัตถ์ซ้ายถือขันน้ำมนต์ เป็นกระโหลกศีรษะมนุษย์ พระหัตถ์หลังขวาถือ ตรี พระหัตถ์ซ้ายถือบาศ (บ่วง) พาหนะคือ หนู