เกี่ยวกับ

ศูนย์การทหารม้า Royal Thai Army Cavalry Center เป็นหน่วยที่มีประวัติยาวนาน และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  มีการปรับปรุงภารกิจ อัตราการจัด รวมทั้งได้เปลี่ยนนามหน่วยให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในแต่ละยุคสมัยจากอดีตมาจนถึงนาม “ศูนย์การทหารม้า” ในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ กรมยุทธนาธิการ   มีการจัดหน่วย  จเรทัพบก   และมี  พลเอก สยามมกุฎราชกุมาร(เจ้าฟ้าวชิราวุธฯ) เป็น จเรทัพบก แต่งตั้งเมื่อ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๖  ซึ่งกิจการ จเรทหารม้า ก็อยู่ในอัตราการจัดนี้ด้วย แต่ไม่ปรากฏตำแหน่ง และการจัดไว้ชัดเจน ต่อมา  จเรทัพบก เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมจเรทัพบก” มีเจ้าฟ้าวชิราวุธฯ (ร.๖) ยังคงทรงดำรงอยู่ในตำแหน่งนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ มีการเปลี่ยนแปลงในทำเนียบกรมยุทธนาธิการ “กรมจเรทัพบก” มีการแบ่งส่วนราชการเป็น จเรทหารราบ และจเรทหารปืนใหญ่  แต่ยังไม่ปรากฏว่า มี “จเรทหารม้า” อยู่ในการแบ่งส่วนราชการนี้อีก

จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๔๕๑ (ร.ศ. ๑๒๗ )  จึงปรากฏว่ามีการจัดเป็น จเรทหารม้า  โดยมี    พลตรี พระเจ้า ลูกยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพ็ชร อรรคโยธิน (จเรทหารช่าง) ทำการในหน้าที่  จเรทหารม้า

ต่อมาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๕๒ (ร.ศ.๑๒๘) กรมยุทธนาธิการ ได้มีการจัดหน่วยใหม่โดยเปลี่ยน กรมจเรทัพบก เป็น จเรทัพบก และมี จเรทหารม้า เป็นหน่วยขึ้นตรงตามลำดับ โดยมี นายพลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช มกุฎราชกุมาร (ร.๖) ราชองค์รักษ์พิเศษ เป็น จเรทัพบก และมีนายพลตรี พระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ์ เป็น จเรทหารราบและเป็นจเรทหารม้า ด้วย

ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เสด็จขึ้นครองราชย์ หลังจากนั้นในวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศแก้ไขกิจการทหารใหม่ โดย ยกเลิก กรมยุทธนาธิการเดิม แล้วเปลี่ยนเป็น “กระทรวงกลาโหม” โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม มีการจัดและแบ่งออกเป็น กรม และแผนก ต่าง ๆ รวม ๑๔ หน่วย และมีหน่วยรบอีก ๓ กองทัพ กับอีก ๑ กองพล คือ กองพลที่ ๔ เป็นกองพลอิสระ ในบรรดากรมต่าง ๆ ที่ขึ้นกับกระทรวงกลาโหมนั้น มีการเปลี่ยนจาก จเรทัพบก เป็น กรมจเรทัพบก ซึ่งกรมจเรทัพบก มีหน่วยขึ้นตรงของกรมนี้ แบ่งออกเป็น ๕ แผนก (1)แผนกจเรทหารราบ (2)แผนกจเรทหารม้า มี นายพลตรี พระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ์ (อุ่ม อินทรโยธิน) เป็น จเรทหารม้า (3)แผนกจเรทหารปืนใหญ่ (4)แผนกจเรทหารช่าง (5)แผนกจเรทหารสื่อสาร