ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500

เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0 2244 1777-8 โทรสาร. 0 2244 1779

เว็บไซต์ http://www.senate.go.th/