ข้อมูลติดต่อ

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการประชาชน 02 202 3600

เว็บไซต์ http://www.dmr.go.th