เกี่ยวกับ

สถาบันการพลศึกษา Institute of physical education

ถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดิมเป็นวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอน เมื่อปีการศึกษา 2522 ได้เปลี่ยนชื่อ วิทยาลัยพลศึกษา เป็น วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ ตั้งแต่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2522 ปีการศึกษา 2525 วิทยาลัยพลศึกษกรุงเทพ ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 69 หมู่ 3 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพได้สมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) ตามโครงการสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2544 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา) เทียบ 4 ปี ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับวิทยาลัยพลศึกษา กรุงเทพ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปริญญาตรี การศึกษา(พลศึกษา) เทียบ 4 ปี

ในปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยพลศึกษาได้มีพระราชบัญญัติยกฐานะเป็น สถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเปิดสอนในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ดังนั้น หลักสูตรเดิมที่เปิดสอนในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ได้สิ้นสุดโครงการตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป ปัจจุบันสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มี 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์  และคณะศึกษาศาสตร์

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์สื่อสารการกีฬา สาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว

3.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี

สาขาวิชาพลศึกษา