เกี่ยวกับ

สถาบันการพลศึกษา Institute of physical education

ถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดิมเป็นวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอน เมื่อปีการศึกษา 2522 ได้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยพลศึกษาเป็นวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพตั้งแต่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2522 ปีการศึกษา 2525 วิทยาลัยพลศึกษกรุงเทพ ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ 69 หมู่ 3 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพได้สมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) ตามโครงการสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2544 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา) เทียบ 4 ปี ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับวิทยาลัยพลศึกษา กรุงเทพ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปริญญาตรี การศึกษา(พลศึกษา) เทียบ 4 ปี

ในปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยพลศึกษาได้มีพระราชบัญญัติยกฐานะเป็น สถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเปิดสอนในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ดังนั้น หลักสูตรเดิมที่เปิดสอนในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ได้สิ้นสุดโครงการตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป ปัจจุบันสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มี 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ( ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์สื่อสารการกีฬา สาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว

3.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี

สาขาวิชาพลศึกษา