เกี่ยวกับ

กรมยุทธโยธาทหารบก Post Engineer Department

กรมยุทธโยธาทหารบก สังกัดกองทัพบกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2447 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระราชทานนามหน่วยว่า "กรมยุทธโยธา" มีพันเอกพระยาสโมสรสรรพการ (ทัด ศิริสัมพันธ์) เป็นเจ้ากรมคนแรก ซึ่งภายหลังได้มีการแปรสภาพ วิวัฒนาการจนถึงปัจจุบันรวม 107 ปี โดยมีพลตรี คณิต แจ่มจันทรา เป็นเจ้ากรมคนที่ 33 และมีวันที่ 1 กันยายนของทุกปี เป็นวันครบรอบวันสถาปนาหน่วย ปัจจุบันเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก ได้แก่ พลตรี วิวรธน์ สุชาติ

รายละเอียดประวัติทั้งหมด : กรมยุทธโยธาทหารบก