ข้อมูลติดต่อ

กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์:02 354 4422

เว็บไซต์ http://www.amed.go.th