เกี่ยวกับ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.),Directorate of Education and Training (DET)

๑. กำเนิดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กำเนิดขึ้นในกองทัพอากาศ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๑ โดยจัดเป็นหน่วยขึ้น ตรงต่อกองทัพอากาศ (ตามผังการจัดกองทัพอากาศ ปี พ.ศ.๒๔๙๑)

๒. วันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ แม้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จะมีกำเนิดขึ้นในกองทัพอากาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๑ แต่เนื่องจาก กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความพร้อมในการบริหารงาน และเปิดบริหารตามภารกิจของหน่วยได้ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๒ จากสาเหตุดังกล่าว จึงถือเอา “วันที่ ๗ มกราคม” เป็นวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

๓. ผู้ริเริ่มให้ก่อตั้งกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พลอากาศโท หะริน หงสกุล อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และอดีตประธานรัฐสภาฯ เล่าไว้ ในหนังสือ ๕ รอบ หน้า ๒๔๓ ว่า “นอกจากการทำตำราเสนาธิการ (พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ เสนาธิการทหารอากาศ) ท่านสั่งให้ผมเตรียมงานสำคัญอีก ๒ อย่างคือ ยุบแผนกโรงเรียนในกรมเสนาธิการ ทหารอากาศ ไปตั้งเป็น กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเพื่อรวมระบบการศึกษาทุกชนิด และโรงเรียนทุกโรงเรียน ในกองทัพอากาศเข้าไว้ในกรมนี้ เป็นกรมใหญ่ขนาดเจ้ากรมอัตราพลอากาศโท ซึ่งยังไม่มีกรมไหนในกองทัพอากาศใหญ่ขนาดนี้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ให้เตรียมจัดตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศขึ้นให้ได้”

๔. กรมแรกในกองทัพอากาศที่เจ้ากรมมียศเป็น พลอากาศโท กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นกรมแรกในกองทัพอากาศที่เจ้ากรมมียศเป็น “พลอากาศโท” ตามคำบอกเล่าของ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ที่อ้างแล้วในข้อ ๓ เมื่อพิจารณาดูผังการจัดกองทัพอากาศในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ จะเห็นได้ว่า มีกรมที่ตั้งขึ้นใหม่ตามอัตราการจัด ปี พ.ศ.๒๔๙๑ จำนวน ๙ กรม คือ กรมสื่อสารทหารอากาศ, กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, กรมสรรพาวุธทหารอากาศ, กรมการเงินทหารอากาศ, กรมพลาธิการทหารอากาศ, กรมการบินพลเรือน, กรมช่างอากาศ, กรมแพทย์ทหารอากาศ และกรมอากาศโยธินมีกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพียงกรมเดียว ที่เจ้ากรมมียศเป็น “พลอากาศโท”

๕. การจัดหน่วยในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ยุคแรกตั้ง (พ.ศ.๒๔๙๑)ได้จัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ แผนก และ ๙ โรงเรียน คือ  ๕.๑   แผนกตำรา  ๕.๒   แผนกอนุศาสนาจารย์  ๕.๓   โรงเรียนนายทหารนักบิน  ๕.๔   โรงเรียนการบิน  ๕.๕   โรงเรียนการสื่อสาร  ๕.๖   โรงเรียนทหารราบ  ๕.๗   โรงเรียนช่างอากาศ  ๕.๘   โรงเรียนการถ่ายรูป  ๕.๙   โรงเรียนการอาวุธ  ๕.๑๐ โรงเรียนพลาธิการ  ๕.๑๑ โรงเรียนจ่าอากาศพยาบาล

๖. ผู้เสนอโครงร่างการจัดตั้งกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นาวาอากาศโท หะริน หงสกุล (ยศขณะนั้น ยศครั้งสุดท้าย พลอากาศเอก) คือ ผู้เสนอโครงร่างการจัดตั้ง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตามคำสั่งของพลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ เสนาธิการทหารอากาศ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล เขียนเล่าไว้ในหนังสือห้ารอบ หน้า ๒๔๔ ว่า “โครงการของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศที่ผมเสนอไป เป็นอันว่าท่านเห็นชอบด้วยทุกอย่าง” แนวความคิดพื้นฐานในการเสนอโครงร่างจัดตั้ง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้มาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ การดูงาน การรวบรวมหลักสูตร เอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนต่าง ๆ ในกองทัพอากาศอังกฤษ (นาวาอากาศโท หะริน หงสกุล เป็นนายทหารอากาศไทยคนแรก เข้าเรียนในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศอังกฤษ)

๗. ความเป็นมาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ วิวัฒนาการมาจากแผนกการบิน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ วิวัฒนาการมาจากแผนกโรงเรียนในกรมเสนาธิการกองทัพอากาศ หากดูผังการจัดกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๔๘๑-๒๔๘๒ และ พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๙๐ จะเห็นว่า “แผนกโรงเรียน” อยู่ในกรมเสนาธิการ ด้วยแผนกหนึ่ง พลอากาศเอก หะริน หงสกุล เขียนเล่าไว้ในหนังสือห้ารอบ หน้า ๒๔๔ ว่า “เมื่อยุบแผนกโรงเรียนไปตั้งเป็นกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ เป็นเจ้ากรมคนแรก ทั้ง ๆ ที่ท่านเป็นเสนาธิการอยู่ ท่านตั้งใจให้ผมเป็น รองเจ้ากรม” และ ท่านเขียนเล่าไว้ในหนังสือ ๒๕ ปี นายเรืออากาศ หน้า ๒๓ ว่า “เมื่อผมกลับเข้ามาอยู่แผนกโรงเรียนกรมเสนาธิการทหารอากาศ ซึ่งผู้บังคับบัญชาท่านเตรียมจะขยายออกเป็น กรมยุทธศึกษา” พลอากาศเอก หะริน หงสกุล (ยศนาวาอากาศโทขณะนั้น) กล่าวไว้ในคำบรรยาย เรื่อง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่งบรรยายที่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ชุดที่ ๑ ตอนหนึ่งว่า “เมื่อ ทอ.ปรับปรุงอัตรา กำลังใหม่ในปี ๙๑ จึงขยายกิจการของแผนก โรงเรียนขึ้นเป็น กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการ และเทียบชั้นกองพลบิน การขยายกำลังนี้ได้โอนโรงเรียนต่าง ๆ ที่เคยขึ้นกับหน่วยอื่นเข้ามารวมบ้าง และตั้งขึ้นใหม่บ้าง เพื่อให้การศึกษาทุกประเภทใน ทอ. มารวมอยู่กับ ยศ.ทอ. ทั้งสิ้น และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังนี้ เป็นการปฏิรูปค่อนข้างใหญ่ อาจเกิดมีปัญหายุ่งยากขึ้นหลายประการเสนาธิการทหารอากาศ จึงจำเป็นต้องรักษาราชการในตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศไว้ด้วย”

๘. การจัดส่วนราชการในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ๘.๑ อัตรากองทัพอากาศ ๙๑  ๘.๑.๑ กองบังคับการ  ๘.๑.๑.๑ แผนกตำรา  ๘.๑.๑.๒ แผนกอนุศาสนาจารย์  ๘.๑.๒ โรงเรียนนายทหารนักบิน  ๘.๑.๓ โรงเรียนพลาธิการ  ๘.๑.๔ กองโรงเรียนการบิน  ๘.๑.๕ กองโรงเรียนการสื่อสาร  ๘.๑.๖ กองโรงเรียนการอาวุธ  ๘.๑.๗ กองโรงเรียนการถ่ายรูป  ๘.๑.๘ กองโรงเรียนการทหารราบ  ๘.๑.๙ กองโรงเรียนช่างอากาศ  ๘.๑.๑๐ โรงเรียนจ่าอากาศพยาบาล  ๘.๒ อัตรากองทัพอากาศ ๙๕  ๘.๒.๑ กองบังคับการ  ๘.๒.๑.๑ แผนกบริหาร  ๘.๒.๑.๒ กองการศึกษา  ๘.๒.๑.๓ กองอนุศาสนาจารย์  ๘.๒.๒ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  ๘.๒.๓ โรงเรียนนายทหารนักบิน  ๘.๒.๔ โรงเรียนนายเรืออากาศ  ๘.๒.๕ กองโรงเรียนการบิน  ๘.๒.๖ กองโรงเรียนจ่าอากาศ  ๘.๓ อัตรากองทัพอากาศ ๙๘  ๘.๓.๑ กองบังคับการ  ๘.๓.๑.๑ กองบริการ  ๘.๓.๑.๒ กองการศึกษา  ๘.๓.๑.๓ กองอนุศาสนาจารย์  ๘.๓.๒ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  ๘.๓.๓ โรงเรียนนายทหารนักบิน  ๘.๓.๔ โรงเรียนนายเรืออากาศ  ๘.๓.๖ กองโรงเรียนจ่าอากาศ  ๘.๔ อัตรากองทัพอากาศ ๐๖  ๘.๔.๑ กองบังคับการ  ๘.๔.๒ กองอนุศาสนาจารย์  ๘.๔.๓ วิทยาลัยกองทัพอากาศ (ย้ายไปสังกัดสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๖)   ๘.๔.๔ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (ย้ายไปสังกัดสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๖)   ๘.๔.๕ โรงเรียนนายทหารอากาศ   ๘.๔.๖ โรงเรียนนายเรืออากาศ   ๘.๔.๗ โรงเรียนจ่าอากาศ   ๘.๔.๘ ศูนย์ภาษา  ๘.๕ อัตรากองทัพอากาศ ๐๖ (แก้ไขครั้งที่ ๓๙๒) เป็นฉบับที่มีการจัดตั้งสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูงขึ้น ซึ่งในส่วนของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๔๑๐๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นต้นมา   ๘.๕.๑ กองบังคับการ   ๘.๕.๑.๑ แผนกธุรการ   ๘.๕.๑.๒ ฝ่ายพระธรรมนูญ   ๘.๕.๑.๓ กองสนับสนุน   ๘.๕.๑.๔ กองการศึกษา   ๘.๕.๑.๕ กองกำลังพล   ๘.๕.๑.๖ กองการเงิน   ๘.๕.๒ กองอนุศาสนาจารย์   ๘.๕.๓ โรงเรียนนายทหารอากาศ   ๘.๕.๔ โรงเรียนนายเรืออากาศ   ๘.๕.๕ โรงเรียนจ่าอากาศ   ๘.๕.๖ ศูนย์ภาษา   ๘.๖ อัตรากองทัพอากาศ ๐๖ (แก้ไขครั้งที่ ๕๙๑) เป็นฉบับที่แยกโรงเรียนนายเรืออากาศออกเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ (อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๔๔๐๑) ในส่วนของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ใช้อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๔๑๐๑ ตั้งแต่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นต้นไป   ๘.๖.๑ กองบังคับการ   ๘.๖.๑.๑ แผนกธุรการ   ๘.๖.๑.๒ กองกำลังพล   ๘.๖.๑.๓ กองสนับสนุน   ๘.๖.๑.๔ กองการศึกษา   ๘.๖.๑.๕ กองทดสอบความถนัดบุคคล   ๘.๖.๑.๖ กองการเงิน   ๘.๖.๑.๗ ฝ่ายพระธรรมนูญ   ๘.๖.๒ กองอนุศาสนาจารย์   ๘.๖.๓ โรงเรียนนายทหารอากาศ   ๘.๖.๔ โรงเรียนจ่าอากาศ   ๘.๖.๕ ศูนย์ภาษา   ๘.๗ อัตรากองทัพอากาศ ๓๙ จัดตั้งตามคำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ลับที่ ๑๗๑/๓๙ ลง ๑๖ ก.ค.๓๙ กองทัพอากาศแบ่งออกเป็น ส่วนบัญชาการ ๓ กองบัญชาการหลัก และส่วนกิจการพิเศษ สำหรับกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๔๑๐๑-๑   ๘.๗.๑ กองบัญชาการ   ๘.๗.๒ แผนกการเงิน   ๘.๗.๓ กองบริการ   ๘.๗.๔ กองการศึกษา   ๘.๗.๕ โรงเรียนจ่าอากาศ   ๘.๗.๖ กองอนุศาสนาจารย์   ๘.๗.๗ ศูนย์ภาษา   ๘.๗.๘ โรงเรียนรวมสายวิทยาการ