เกี่ยวกับ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) Defence Technology Institute (Public Organization)

พ.ศ. 2550

30 เมษายน ที่ประชุมสภากลาโหม มีมติเห็นชอบให้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมดำเนินความร่วมมือวิจัยและรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมิตรประเทศ และให้เหล่าทัพนำผลงานไปทดลองใช้งาน เมื่อได้มาตรฐานให้กระทรวงกลาโหมผลิต เพื่อนำไปประจำการในกองทัพต่อไป

21 พฤษภาคม จัดสัมมนาแสดงความคิดเห็นในการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์กรมหาชน) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

18 มิถุนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนุมัติให้นำเรื่องการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) เสนอต่อที่ประชุมสภากลาโหมประจำเดือน มิ.ย.50 และเสนอเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาการจัดตั้งฯ

28 มิถุนายน ที่ประชุมสภากลาโหม มีมติเห็นชอบให้ จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

17 กันยายน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีมติให้จัดตั้งสถาบันฯ เป็นองค์การมหาชนในกลุ่มที่สอง

27 พฤศจิกายน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา และให้ส่งร่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พ.ศ. 2551

27 มีนาคม ชี้แจง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

25 กรกฎาคม คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจแก้พระราชกฤษฎีกาแล้วเสร็จ 26 สิงหาคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

19 กันยายน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้นายกรัฐมนตรี ลงนามเพื่อเสนอ สำนักราชเลขาธิการ

24 กันยายน ประชุมหารือการจัดทำ ข้อบังคับ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

27 ธันวาคม ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

31 ธันวาคม ลงประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในราชกิจจานุเบกษา

พ.ศ. 2552

1 มกราคม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีฐานะเป็นองค์การมหาชนแห่งแรกของกระทรวงกลาโหม

6 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ โครงการวิจัยและพัฒนาของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคง (พ.ศ.2550 – 2559) ไปเป็นของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552

13 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหม เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวม 5 คน

16 กรกฏาคม บุคลากรรุ่นแรกของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเริ่มทำงาน

9 กันยายน ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ผ่านการสรรหาและเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ