เกี่ยวกับ

วิสัยทัศน์ เป็นต้นแบบการพัฒนา ระบบการบริหารงานบุคคลและระบบราชการมหานคร บุคลากรมีคุณภาพมีความสมดุลระหว่างการทำงานและคุณภาพชีวิต เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและมีศักยภาพสูง

ที่มา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑ คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร มาตรา ๒๙ ให้มีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ก.ก.”

โครงสร้างสำนักงาน ก.ก.

1. กองบริหารทั่วไป

2. กองสรรหาบุคคล

3. กองระบบงาน

4. กองอัตรากำลัง

5. กองทะเบียนประวัติข้าราชการ

6. กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม

7. กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม