ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 webmaster: 0-2202-3917

เว็บไซต์ http://www.oie.go.th/