เกี่ยวกับ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ. (OIE)) Office of Industrial Economics

ประวัติ สศอ.

การจัดตั้ง สศอ.

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ขอปรับปรุงฐานะของกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นสำนักงานเทียบเท่ากรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฎิบัติงานนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ในการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยให้โอนงานของสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมารวมเข้าด้วยกันตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่ และกิจการบริหารงานบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก) กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็นของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2534 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 156 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2534 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นจึงได้ถือเอา วันที่ 5 กันยายน 2534 เป็นวันก่อตั้ง สศอ. ตั้งแต่นั้นมา

ต่อมาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 และออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสากรรม พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 125 ตอนที่ 18ก ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการดังปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง สศอ.

เริ่มแรกอาศัยที่อยู่ของหน่วยงานเดิมไปก่อน ต่อมาได้มาใช้อาคารนารายณ์ ของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นที่ทำการตั้งแต่เดือนเมษายน 2535 - พฤษภาคม 2537 เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สร้างอาคารใหม่เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้ย้ายที่ทำการ มาอาศัยตึกกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ชั่วคราวตั้งแต่ พฤษภาคม 2537 - ตุลาคม 2543 จึงได้ย้ายเข้ามาอยู่อาคารของ สศอ. เอง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างกรมทรัพยากรธรณี และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2543 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน