ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 โทรศัพท์ 02-2885511

เว็บไซต์สพฐ.:http://www.obec.go.th/