เกี่ยวกับ

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) The Land Bank Administration Institute (Public Organization) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น เรียกว่า สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า บจธ. และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Land Bank Administration Institute (Public Organization) เรียกโดยย่อว่า LABAI โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกามาตรา ๗ และมาตรา ๘