เกี่ยวกับ

สำนักงานเทศบาลเมืองตาก Tak Town Munnicipality

ผลตามกฏหมายตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2497 อันเป็นวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เดิมเขตเทศบาลเมืองตาก มีเนื้อที่ 3.4 ตารางกิโลเมตร ต่อมาในปีพุทธศักราช 2499 กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้เทศบาลเมืองตากขยาย เขตเทศบาลเมืองตากออกไปอีก 1.8 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก พุทธศักราช 2499 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2499 ด้วยเหตุผลว่า "ขณะนี้ท้องถิ่นเจริญขึ้นมีชุมชน รวมกันอยู่หนาแน่น และจำเป็นต้องขยายสถานที่ราชการไปปลูกสร้างในที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงเขตเทศบาลเมืองตากใหม่ โดยขยายออกไปตามความเหมาะสมแก่การปกครองและทนุบำรุง ท้องถิ่นต่อไป" เทศบาลเมืองตากจึงมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นเป็น 5.2 ตารางกิโลเมตร สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เดิมตั้งอยู่ในที่ดินวัดร้างตรงมุมถนนมหาดไทยบำรุง ตัดกับถนนเทศบาลบำรุง เนื้อที่ ประมาณ 3 ไร่ ตัวอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ ความกว้าง 12 เมตร ยาว 19 เมตร ต่อมา ในปี พ.ศ. 2507 คณะกรรมการพัฒนาภาคเหนือได้กำหนดเอาทั้งที่ดินและอาคารต่างๆอันเป็นที่ตั้งของเทศบาล หลังเดิมมาก่อสรา้งศูนย์ราชการตามผังเมืองตากใหม่ และได้ให้เทศบาลใช้ศาลากลางจังหวัดเก่าเป็นสำนักงาน เทศบาลเมืองตากแทนสำนักงานเดิมตามมติคณะกรรมการพิจารณาก่อสรา้งผังเมืองตาก ที่ สร 05101/11932 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2507 เทศบาลเมืองตากจึงได้ย้ายมาใช้อาคารศาลากลางจังหวัดเก่าเป็นสำนักงานเทศบาลเมืองตาก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2510 จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันเทศบาลเมืองตากมีเนื่อที่ 7.272 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครอง 4 ตำบล คือ 

1. ตำบลหัวเดียด

2. ตำบลหนองหลวง

3. ตำบลระแหง

4. ตำบลเชียงเงิน

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาก

นายกเทศมนตรีเมืองตาก และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองตากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาก(หลังเก่า) มีอายุการใช้งานนาน จนมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม จึงมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาก (หลังใหม่) โดยจะไปสรา้งที่พื้นที่อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2546 เกิดเหตุการณ์อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาก (หลังเก่า) พังยุบลงมา วิศวกรโยธา ได้ทำการสำรวจและรายงานว่าไม่สามารถทำการซ่อมแซมเฉพาะจุดได้เนื่องจากอาคารเดิม มี สภาพ ชำรุด ทรุดโทรมมาก ประกอบกับอาคารดังกล่าวมิได้ขึ้นทะเบียนเป็น อาคารอนุรักษ์โบราณสถานแต่อย่างใด คณะกรรมการ พิจารณารื้อถอนอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาก มีมติให้ทำการรื้อถอนได้ โดยให้จัดทำแบบจำลอง รูปถ่าย ประวัติ ความเป็นมา ของอาคาร หลังเก่าจัดแสดงในอาคารหลังใหม่เพื่อให้ประชาชนศึกษา ดังนั้น นายกเทศมนตรีเมืองตาก และคณะผู้บริหาร ซึ่งได้เห็นถึง ความสำคัญของการให้บริการประชาชน เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ แก่พนักงาน ลูกจ้าง ให้เกิดความเชื่อมั่นในการ ปฏิบัติงาน และเพื่อ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะดวกสบาย แก่ผู้ปฎิบัติงาน และผู้มาขอใช้บริการของเทศบาลเมืองตาก จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองตาก เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างฯจากพื้นที่ อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นก่อสร้างในพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาก(หลังเก่า)แทนและได้รับความเห็นชอบจาก ประชาชนโดยผ่านเวทีประชาคมแล้ว โดยจะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาก(หลังใหม่)ที่ทันสมัย เป็นอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาดยาว 60 เมตร กว้าง 25 เมตร มีชั้นใต้ดินสำหรับจอดรถ ขนาดยาว 60 เมตร กว้าง 25 เมตร ซึ่งจะใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 65 ล้านบาท และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบจากเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 ล้านบาท 

เทศบาลเมืองตาก ถือฤกษ์งามยามดี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ ที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยนายสมชาติ เพ็ชรประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองตาก ได้เปิดเผยถึงกระบวนการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ รวมถึงรูปแบบการให้บริการแก่ประชาชน ไว้ดังนี้ "อาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่กระผมได้มีส่วนในการปรับปรุงรูปแบบอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่การวางผังโครงสร้างอาคาร การตกแต่ง รวมถึงการวางระบบการให้บริการต่างๆในสำนักงาน โดยกระผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเทศบาล รวมถึงระบบการให้บริการที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนที่ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกกระผมเป็นนายกเทศมนตรี ทำหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนชาวจังหวัดตากทุกคน"

ก่อนหน้าที่จะมีการสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่นั้น เดิมอาคารเทศบาลเมืองตาก ตั้งอยู่ในที่ดินวัดร้างตรงมุมถนนมหาดไทยบำรุง ตัดกับถนนเทศบาลบำรุง เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ตัวอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้อง ความกว้าง 12 เมตร ยาว 19 เมตร ต่อมาในปี พ. ศ.2507 คณะกรรมการพัฒนาภาคเหนือได้กำหนดเอาที่ดินและอาคารต่างๆ อันเป็นที่ตั้งของเทศบาลหลังเดิม มาก่อสร้างศูนย์ราชการตามผังเมืองตากใหม่ และให้ใช้ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็นสำนักงานเทศบาลเมืองตากแทน ซึ่งบริเวณดังกล่าวคือ สถานที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลเมืองตากในปัจจุบัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 นายกเทศมนตรีเมืองตาก สมัยนั้น จึงมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตากหลังใหม่ โดยจะก่อสร้างในพื้นที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และได้ขอความเห็นชอบจากประชาชนโดยผ่านเวทีประชาคมเรียบร้อย และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2546 เกิดเหตุการณ์อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตากหลังเก่าพังยุบลงมา วิศวกรโยธาได้ทำการสำรวจและรายงานว่าไม่สามารถทำการซ่อมแซมเฉพาะจุดได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้พิจารณาให้รื้อถอน เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเทศบาลหลังใหม่ในพื้นที่เดิม โดยก่อนการรื้อถอนได้ทำการถ่ายภาพอาคาร เพื่อนำรูปภาพ จัดทำแบบจำลอง พร้อมประวัติความเป็นมาจัดแสดงในอาคารหลังใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาต่อไป

 สำหรับอาคารสำนักงานหลังใหม่ เป็นอาคาร ค. ส. ล. 3 ชั้น ขนาดยาว 60 เมตร กว้าง 25 เมตร มีพื้นที่ชั้นใต้ดินสำหรับจอดรถ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งภายในให้สวยงาม ภายในอาคารมีความโอ่โถง กว้างขวาง มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย สำหรับรูปแบบการให้บริการแก่ประชาชน นายกเทศมนตรีเมืองตาก มีนโยบายจะจัดให้เป็นระบบ One Stop Service คือเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่ทำการเพียงจุดเดียว โดยสามารถให้บริการกับผู้มาติดต่อได้ครบทุกเรื่อง เพื่อเป็นการลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงานให้มีความกระชับ ฉับไวมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ให้มีความเจริญก้าวหน้า และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป