เกี่ยวกับ

เบ็ญจะมะมหาราช ชื่อที่ไม่เหมือนใคร และต่างจากโรงเรียนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย เบญจ ทั้งหลาย เป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทย ที่ต่อท้ายด้วย มหาราช และใช้ชื่อภาษาอังกฤษตามที่กรมวิชาการกำหนดว่า Benchama Maharat School

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตั้งขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2440 ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ใช้ชื่อเดิมว่าโรงเรียนอุบลวิทยาคมเปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับนักเรียนทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ชาย โดยได้รับพระราชทานทรัพย์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 ชั่ง เป็นทุนใช้จ่ายในการเรียนการสอน

พ.ศ. 2458 โรงเรียนย้ายมาทำการที่อาคารเรียนหลังใหม่ มุมทุ่งศรีเมือง ด้านทิศตะวันออก (บริเวณโรงเรียนอนุบาลปัจจุบัน) เรียกอาคารใหม่ว่า ตึกเหลือง ประกอบพิธีเปิดวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2458 โดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลก ประชานาถ และได้ประทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลอุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราช เพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และได้โอนนักเรียนคฤหัสถ์จากโรงเรียนอุบลวิทยาคม มาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ โรงเรียนจึงถือวันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียน

พ.ศ. 2462-2474 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้มีนักเรียนมากขึ้น จึงได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475 ในบริเวณทิศตะวันตกของศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน เป็นอาคารไม้สองชั้น 20 ห้องเรียน ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2478 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

 • พ.ศ. 2489 เปิดสอนในระดับเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2503 เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ พุทธศักราช 2503
 • พ.ศ. 2513 เข้าร่วมโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสม แบบที่ 1 รุ่นที่ 4
 • พ.ศ. 2516 ย้ายจากหลังศาลากลางจังหวัดไปอยู่ตำบลท่าวังหิน ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข 1176 ในเนื้อที่ 150 ไร่ 15.9 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีเปิดทำการเรียนการสอนในนาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตามเดิม
 • พ.ศ.2527 ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งที่ 1
 • พ.ศ.2538 ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งที่ 2
 • พ.ศ.2543 เป็นโรงเรียนนำร่องการปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • พ.ศ.2544 เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีเขียวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2545 เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และในวันที่ 17 ธันวาคม 2545 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอาคาร สิรินธร
 • พ.ศ.2546 เป็นโรงเรียนแกนนำร่วมพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นสมาชิกศูนย์ความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ (CIU)
 • พ.ศ.2547 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 1) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ.2549 ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งที่ 3
 • พ.ศ.2552 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 2) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พ.ศ.2553 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
 • พ.ศ.2555 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพสูง (Premiun School)
 • พ.ศ.2556 ได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งที่ 4
 • พ.ศ.2558 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3 ด้วยผลการประเมินระดับ ดีมาก
 • พ.ศ.2558 ได้รับรางวัลการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)