เกี่ยวกับ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (Department of International Trade Promotion)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีวิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชั้นนำของเอเชีย มีการให้บริการข้อมูล ดังนี้

1. ข้อมูลการค้าและส่งออก แบ่งเป็น

- ข้อมูลรายสินค้า แบ่งเป็น ข้อมูลรายสินค้า/บริการ และสถานการณ์ส่งออกสินค้ารายเดือน

- ข้อมูลรายประเทศ แบ่งเป็น Country Profile สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ

- ภาวะการค้าระหว่างประเทศ

- Trade Watch

- รายงานติดตามภาวะการค้าในต่างประเทศ

- รวมข้อมูลเขตการค้าเสรี (FTA)

- รายงานการสำรวจตลาด

2. ความรู้เพื่อการส่งออก แบ่งเป็น

- ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก

- ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

- กฎระเบียบ ขั้นตอนการส่งออก

- กฎระเบียบการค้าต่างประเทศ

- ภาษีส่งออกของประเทศไทย

- ภาษีนำเข้าของประเทศต่างๆ

3. รายชื่อผู้ส่งออกและนำเข้า แบ่งเป็น

- รายชื่อสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก ในการสมัครเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก และแก้ไขข้อมูลสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก

- รายชื่อผู้นำเข้า(สำหรับสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก)

- Thailand s Brand

- Trade Show on Internet /e-Catalog

- ผลการคัดเลือกสมาชิกรายใหม่กรมส่งเสริมการส่งออก

4. ห้องข่าว แบ่งเป็น ข่าวประชาสัมพันธ์ จับตาการค้าโลก ข่าวสารสมาชิก ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

5. กิจกรรมส่งเสริมการส่งออก แบ่งเป็น กิจกรรมในต่างประเทศ และกิจกรรมในประเทศ

6. กิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออก