เกี่ยวกับ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (Department of International Trade Promotion)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีวิสัยทัศน์ "เป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชั้นนำของเอเชีย" มีการให้บริการข้อมูล ดังนี้

1. ข้อมูลการค้าและส่งออก แบ่งเป็น 

- ข้อมูลรายสินค้า แบ่งเป็น ข้อมูลรายสินค้า/บริการ และสถานการณ์ส่งออกสินค้ารายเดือน 

- ข้อมูลรายประเทศ แบ่งเป็น Country Profile สถานการณ์ตลาดต่างประเทศรายเดือน เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ 

- ภาวะการค้าระหว่างประเทศ 

- Trade Watch 

- รายงานติดตามภาวะการค้าในต่างประเทศ 

- รวมข้อมูลเขตการค้าเสรี (FTA) 

- รายงานการสำรวจตลาด 

2. ความรู้เพื่อการส่งออก แบ่งเป็น 

- ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก 

- ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

- กฎระเบียบ ขั้นตอนการส่งออก 

- กฎระเบียบการค้าต่างประเทศ 

- ภาษีส่งออกของประเทศไทย 

- ภาษีนำเข้าของประเทศต่างๆ 

3. รายชื่อผู้ส่งออกและนำเข้า แบ่งเป็น 

- รายชื่อสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก ในการสมัครเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก และแก้ไขข้อมูลสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก 

- รายชื่อผู้นำเข้า(สำหรับสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก) 

- Thailand 's Brand 

- Trade Show on Internet /e-Catalog 

- ผลการคัดเลือกสมาชิกรายใหม่กรมส่งเสริมการส่งออก 

4. ห้องข่าว แบ่งเป็น ข่าวประชาสัมพันธ์ จับตาการค้าโลก ข่าวสารสมาชิก ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน

5. กิจกรรมส่งเสริมการส่งออก แบ่งเป็น กิจกรรมในต่างประเทศ และกิจกรรมในประเทศ 

6. กิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออก