ข้อมูลติดต่อ

กรมพลศึกษา เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2214 0120 โทรสาร : 0 2216 4408 อีเมล์ : [email protected]

เว็บไซต์ http://www.dpe.go.th/