ข้อมูลติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อประสานงาน และขอรับการช่วยเหลือได้โดยตรงที่กิจการพลเรือน กองบิน 4 หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลขสำนักงาน 056 - 261071 -2 ต่อ 53 - 234 - 35 

เว็บไซต์ http://www.wing4.rtaf.mi.th/