เกี่ยวกับ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (Royal Thai Marine Corp)

ประวัติหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ทหารนาวิกโยธินมีประวัติมาช้านานแล้ว ตั้งแต่ ยังไม่มีคำว่า “นาวิกโยธิน” แต่เดิมมาทหารนาวิกโยธินไทยใช้ชื่อ เรียกว่า “ทหารมะรีน” ตามคำในภาษาไทย ที่มี ความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า MARINES ทหารมะรีนตามความหมายของต่างประเทศหมายถึงเหล่าทหารเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรบอย่างทหารบกโดยให้ ทหารมะรีนลงมาประจำ ในเรือรบ ประจำตามป้อมค่ายของทหารเรือและตามฐานทัพเรือ ทั้งในประเทศ และนอกประเทศทหารมะรีนที่ใช้ลงประจำในเรือรบ สมัยเรือใบมีหน้าที่ยิงปืนใหญ่ และเมื่อเรือเข้าเทียบกันก็ขึ้นตะลุมบอนรบกันด้วยอาวุธสั้น เช่น ดาบเข้าฟันแทงข้าศึกอย่าง สุดฤทธิ์ เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่ง หมดกำลังต่อสู้ต้องยอมแพ้ ในสมัยเรือกลไฟก็ได้ใช้ทหารมะรีนลงประจำในเรือรบขนาดใหญ่ มีหน้าที่ประจำปืนใหญ่ ส่วนหนึ่งของเรือ และจัดเป็นกำลังสำหรับทำการ ยกพลขึ้นบก เพื่อปฏิบัติการรบบนบกตามภาระหน้าที่ของเรือนั้น ๆ ในสมัยโบราณเรือรบ จะแยกขึ้นในสังกัดเจ้านายและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เช่นเดียวกับ การเกณฑ์ชายฉกรรจ์เข้ารับราชการทหารจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้มีการสร้างเรือกลไฟขึ้นมาเป็นเรือรบแทนเรือใบ

ต่อมารัชกาลที่ ๕ ได้เริ่มการแบ่งแยกกำลังรบทางเรือออกจากกำลังรบทางบก โดยทหารเรือในสมัยนั้น มีอยู่ ๒ แห่งคือ ทหารเรือวังหน้า ขึ้นอยู่ในบังคับบัญชา ของเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และที่สมุหพระกลาโหมอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนั้นยังมี กรมเรือกลไฟขึ้นในบังคับบัญชาของทั้ง วังหน้าและสมุหกลาโหม ด้วย ต่อมาเมื่อมีเรือกลไฟเพิ่มมากขึ้นได้เรียกชื่อ กรมเรือไฟที่ขึ้นกับ สมุหพระกลาโหมเสียใหม่ว่า “กรมอรสุมพล” ในปี พ.ศ.๒๔๒๘ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จทิวงคต ทหารฝ่ายพระราชวังบวร ทั้งทหารบกและทหารเรือ ได้ถูกยุบเลิกไป ทำให้ทหารเรือในขณะนั้น มี ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ กรมเรือพระที่นั่งขึ้นตรงกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนกรมอรสุมพล ขึ้นตรงกับสมุหพระกลาโหม กรมอรสุมพลมีกองเรือรบและเรือพระที่นั่งกลไฟพวกหนึ่ง และมีกองทหารบกสำหรับเรือรบ เรียกว่าทหารมะรีนอีกพวกหนึ่งซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่จัดเป็นกองเกียรติยศในเวลาขึ้นบก

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ กระทรวงทหารเรือได้ร่างข้อบังคับว่าด้วยการจำแนก พรรค เหล่า จำพวกและประเภท ของทหารเรือขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๒ คือทหารเรือพลรบ แบ่งเป็น ๓ พรรค คือ พรรคนาวิน(ทหารประจำปากเรือ) พรรคกะลิน(ทหารประจำท้องเรือ) พรรคนาวิกะโยธิน(ทหารเรือฝ่ายบก) คำว่า "ทหารนาวิกะโยธิน" จึงเริ่มเกิดขึ้นในกองทัพเรือ พร้อม ๆ กับคำว่า "นาวิน" และ "กะลิน"

ใน พ.ศ.๒๔๖๒ ในสมัยที่สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ และกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นเสนาธิการทหารเรือ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๖ ได้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบทหารเรือ ตลอดจนแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการจำแนก พรรค เหล่า จำพวก และประเภททหารเรือขึ้นใหม่ ส่วนใหญ่เนื้อหาสาระคงรูปเดิม เพียงแต่ว่า สระอะ ในคำว่า "กะลิน" และ "นาวิกะโยธิน" ได้หายไปตั้งแต่นั้นมา ความเป็นมา ของทหารนาวิกโยธินไทยในอดีต ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๓๖๗ มาจนถึงปัจจุบัน อาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ยุค คือ

ยุคเริ่มต้น (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๖๗-พ.ศ.๒๔๗๕) ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ.๒๔๗๕-พ.ศ.๒๔๙๘) ยุคใหม่ (พ.ศ.๒๔๙๘-ปัจจุบัน)