เกี่ยวกับ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า (Phra Chom Klao Hospital)เดิมชื่อโรงพยาบาลเพชรบุรี เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2491โดยได้รับเงินงบประมาณของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 120,000 บาทซึ่งพระสมัครสโมสร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีสมัยนั้นได้ดำเนินการเลือกที่ดินที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือที่ดินข้างสถานีรถไฟไปจนติดเขาพนมขวดเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดย เรือเอกชาญ ชาญใช้จักรเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง นายซุ้ย เลียนษีและนายอนันต์ ประจวบเหมาะ เป็นกรรมการฝ่ายเอกชนหลวงบำราศ โรคาพาฬห์ สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้แทนกรมการแพทย์

การก่อสร้างใช้เวลา 2 ปีเศษ จึงแล้วเสร็จทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2494 ประกอบด้วย อาคารทำการ 5 หลัง บ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 หลัง ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระนามาภิไธย ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชื่อโรงพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2532