เกี่ยวกับ

สถาบันโรคทรวงอก (ภาษาอังกฤษ : Central Chest Institute of Thailand) เป็นสถาบันโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ ณ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

"วิสัยทัศน์" สถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันชั้นเลิศด้านโรคหัวใจและปอดระดับนานาชาติ

"ยุทธศาสตร์" 1. เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านโรคปอดและโรคหัวใจระดับตติยภูมิโดยการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และการบริการตติยภูมิ  2. พัฒนามาตรฐานการบริการตติยภูมิ และพัฒนาเครือข่ายด้านโรคปอดและหัวใจ  3. พัฒนาการการแก้ไขปัญหาสุขภาพเร่งด่วนของประชาชนทางด้านโรคปอดและหัวใจ อย่างเป็นระบบตามนโยบายด้านสุขภาพเชิงรุก  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

"ค่านิยมร่วม" บริการปลอดภัยได้มาตรฐาน วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูจริยธรรม ทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข

"มาตรฐานทางจริยธรรม" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจทุกบริการ

"นโยบายด้านจริยธรรมบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก" 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร