เกี่ยวกับ

สถาบันโรคทรวงอก (ภาษาอังกฤษ :Central Chest Institute of Thailand)เป็นสถาบันโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ ณ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วิสัยทัศน์ สถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันชั้นเลิศด้านโรคหัวใจและปอดระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านโรคปอดและโรคหัวใจระดับตติยภูมิโดยการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี และการบริการตติยภูมิ
2. พัฒนามาตรฐานการบริการตติยภูมิ และพัฒนาเครือข่ายด้านโรคปอดและหัวใจ
3. พัฒนาการการแก้ไขปัญหาสุขภาพเร่งด่วนของประชาชนทางด้านโรคปอดและหัวใจ อย่างเป็นระบบตามนโยบายด้านสุขภาพเชิงรุก
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ค่านิยมร่วม
บริการปลอดภัยได้มาตรฐาน วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูจริยธรรม ทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข

มาตรฐานทางจริยธรรม
ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจทุกบริการ

นโยบายด้านจริยธรรมบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร