เกี่ยวกับ

มณฑลทหารบกที่ 15 ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มทบ.๑๕(จทบ.พ.บ.ในสมัยนั้น) เริ่มจัดตั้งเป็นหน่วยทหารราบที่ ๑๒ ตามคำสั่งกรมยุทธนาธิการ เมื่อ ร.ศ.๑๒๔ บริเวณวัดเนื้อ อ.เมือง จว.เพชรบุรี มีเนื้อที่ประมาณ ๕๒,๘๐๐ ตารางวา พื้นที่ด้านตะวันออกจรดแม่น้ำเพชรบุรี ด้านตะวันตกเฉียงใต้ใกล้กับสถานีรถไฟ

ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วย ร.๑๑พัน.๓ รอ.เมื่อ ๑ เม.ย.พ.ศ. ๒๔๖๑ ตามคำสั่ง ทบ.ที่ ๒๒๓/๒๘๒๕๔ ลง ๒ มี.ค.๒๔๖๑ เรื่องการกำหนดเขตและชื่อมณฑลทหารบก ดังนั้น มทบ.๑๕ (จทบ.พ.บ.) ได้จัดตั้งหน่วยขึ้น ตั้งแต่ ๑ เม.ย.พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยมี พ.ท.พระสุรฤทธิ์พฤติไกร (อิ้น บุนนาค) เป็นผู้บังคับการและมีที่ตั้งเริ่มแรกที่ บ.กุ่มต.บ้านกุ่มอ.เมือง จว.พ.บ.(ที่ตั้ง ร.๑๑พัน.๓รอ. ปัจจุบัน)

และในปี พ.ศ.๒๕๘๕ ได้ย้าย เข้าที่ตั้งแห่งใหม่บริเวณพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ต.คลองกระแชง อ.เมือง จว.พ.บ.ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้ย้ายเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ ณ สวนสน ต.หนองแก อ.หัวหิน จว.ป.ข. (ที่ตั้ง รร.สธ.ทบ.เดิม) ปีพ.ศ.๒๕๑๓ ได้ย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งใหม่ บริเวณพระรามราชนิเวศน์   (วังบ้านปืน) จว.พ.บ. (ที่ตั้งเดิมของ ร.๒๑ พัน.๒รอ.)จนปัจจุบันและในวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๕๒ จทบ.พ.บ.แปรสภาพหน่วยเป็น มทบ.๑๕ โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของ ทภ.๑ตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพบก และเขตมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก พ.ศ.๒๕๕๒

โดยมีพล.ต.กัมปนาท รุดดิษฐ์   เป็น ผบ.มทบ.๑๕  เป็นท่านแรก