ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 99 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 หมายเลขโทรศัพท์ 073-709030-58

เว็บไซต์ http://www.pnu.ac.th/