เกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University) ในคณะรัฐมนตรี การประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด เพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการลงทุนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ โดยไม่ขัดต่อปรัชญาการศึกษาและภารกิจของสถาบันการศึกษาเดิม การบริหารการจัดการ และการดำเนินการมีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นรอยต่อออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม  นอกจากจะเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งยังมีโอกาสที่จะรองรับการศึกษาต่อ และการให้บริการทางการอุดมศึกษาของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย

ปัจจุบันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 และได้บังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยหลอมรวมกิจการทรัพย์สิน งบประมาณรายได้ หนี้สิน บุคลากร ของสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาสจำนวน 4 สถาบัน คือ 

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแบ่งเป็น 2 เขต เขตบางนาคมีพื้นที่ 13 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 49 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส เขตโคกเขือ มีพื้นที่ 133 ไร่ 33 ตารางวา ตั้งอยู่ส่วนราชการตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีพื้นที่ 1,108 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วิทยาลัยการอาชีพตากใบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีพื้นที่ 42 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งฝ้าย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส สำกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีพื้นที่ 9 ไร่3 งาน 28 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 102/4 ถนนระแงะมรรคา ตำบาลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

การหลอมรวมสถาบันการศึกษาดังกล่าวเข้าด้วยกัน โดยภาพรวมมุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการ ที่ให้ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ