ข้อมูลติดต่อ

กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400โทร :0 2273 0899 - 903

เว็บไซต์http://www.treasury.go.th/