เกี่ยวกับ

ประวิติ มณฑลทหารบกที่ 21 เป็นหน่วยงานบังคับบัญชาหน่วยทหาร ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชศรีมาเป็นหน่วยแรกเมื่อครั้งมีฐานะเป็น กรมทหารราบที่ 5 โดยถือกำเนิดมาจากหน่วยมาจากหน่วยทหารระดับกองร้อยเรียกว่า กองทหารรักษาเมืองนครราชสีมา มีกำลังพล จำนวน 24 นาย ภายใต้การบังคับบัญชาของร้อยเอก หม่อมราชวงศ์ อ่ำ ปาลกะวงศ์ และอยู่ในบังคับบัญชาของ พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสรรพ-สิทธิประสงค์ ซื่อเมื่อ พ.ศ. 2434 (ร.ศ.110) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสด็จขึ้นมาจัดราชการบ้านเมือง และชำระความโจรผู้ร้าย ในตำแหน่งข้าหลวงใหญ่เมืองนครราชสีมาหลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงกิจการทหารอีกหลายครั้ง จากกองทหารรักษาเมือง ขยายหน่วยขึ้นเป็นกรมเรียกว่า กรมทหารราบที่ 5 และ กองพลที่ 5 แต่ในปี พ.ศ. 2475 ให้เลิกหน่วยทหารระดับ กรม ทั่วราชอาณาจักร และในปี พ.ศ. 2476 ได้พัฒนาหน่วยเป็นมณฑลทหารบกที่ 3 มี พ.ท.พระเริง ปัจจามิตร เป็นผู้บังคับการเป็นท่านแรก

เมื่อปี พ.ศ. 2483 หน่วยมีโอกาสสร้างชื่อเสียงในการรบ โดยแปรสภาพเป็น กองทัพอีสาน ทำการเรียกร้องดินแดนคืนจากอินโดจีน (ฝรั่งเศษ) และได้ปฏิบัติราชการสงครามโลกครั้งที่ 2 ในสงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2) ซึ่งแปรสภาพเป็น กองพลที่ 3 ขึ้นการยังคับบัญชากับกองทัพยายัพ หลังจากสงครามกองทัพบกถูกตัดทอนงบประมาณ จึงลดกำลังในภาคอีสานคงเหลือแต่ กองพลที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยเดียวกันมีผู้บังคับบัญชาคนเดียวกันจนถึงปี พ.ศ. 2500 กองทัพบกได้ออกคำสั่งให้มณฑลทหารบกที่ 3 แยกออกจากกองพลที่3 ตั้งแต่ 18 ก.พ. 2500 เป็นต้นมา และกองทัพได้ออกคำสั่งให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น มณฑลทหารบกที่ 21เมื่อ 14 ส.ค. 2533

จากความเป็นมาของมณฑลทหารบกที่ 21 ดังได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่ามณฑลทหารบกที่ 21 เป็นหน่วยทหารหน่วยแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 มีอายุนับถึงปัจจุบันได้ 112 ปี และได้วิวัฒนาการก้าวหน้ามาโดยลำกับจากหน่วยระดับ กองทหาร - กรม - กองพล และมณฑลทหารบก เคยทำหน้าที่ทั้งหน่วยรบและบริการ เพิ่งจะแยกหน้าที่ออกจากกันมาเป็นหน่วยสนับสนุนและบริการ เมื่อปี พ.ศ. 2500 ในอดีตกำลังพลของหน่วยได้สร้างเกียรติภูมิในสนามรบในสงครามอินโด สงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2) และทำหน้าที่หน่วยพลเรือน ตำรวจทหาร (พตท.) ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมิวนิส์ในห้วงปี 2525 - 2531